Alliander werkt aan de energie van vandaag en morgen

De energietransitie gaat ons energiesysteem veranderen. Van een centraal systeem waarin opwek van energie wordt aangepast aan de vraag naar een meer decentraal systeem waarin de vraag zich flexibel aanpast aan de opwek. Naast de fundamentele verandering van ons elektriciteitssysteem heeft ook de warmtetransitie grote impact op de energievoorziening. Het energiesysteem moet worden aangepast om klanten zo goed mogelijk te helpen maar niet alles kan tegelijkertijd. Toch hebben we in 2022 weer meer werk verzet ten opzichte van voorgaande jaren. Er kwam 2.500 km aan kabels en leidingen bij, we investeerden € 1,2 miljard.

Lees het jaarverslag over 2022

Trends en ontwikkelingen

Het jaar 2022 kenmerkte zich door grote mondiale ontwikkelingen die diep ingrijpen in de maatschappij, de energietransitie en het energiesysteem. De mondiale energiemarkt is onvoorspelbaarder geworden, en de vraag naar elektriciteit groeit explosief. Dat terwijl er schaarste is in personeel, de ruimte in Nederland, en materialen en grondstoffen. De druk op het versnellen van de transitie naar duurzame opwek is door de ontwikkelingen verder vergroot. 

Meer over trends en ontwikkelingen

Prestaties in 2022

Klantgemak consumenten

49%

51% in 2021

Klantgemak zakelijk

34%

38% in 2021

Uitvalduur elektriciteit

21,3 minuten

20,9 minuten in 2021

Uitvalduur gas

59 seconden

44 seconden in 2021

Zonne-energie

5.874  MW

4.734 MW in 2021

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

116 kTon

167 kTon in 2021

Circulariteit

28%

27% in 2021

Netto resultaat

€ 198  miljoen

€ 242 miljoen in 2021

Details van de prestaties

De impact die wij met elkaar maken

Vermindering van kapitaalwaarde (€ miljoen) Vermeerdering van kapitaalwaarde

Financieel kapitaal

Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen
12
Overige opbrengsten
Alle opbrengsten die niet direct toe te schrijven zijn aan de kernactiviteiten van Alliander. Denk aan subsidies en de verhuur van gebouwen. Er bestaat een negatief verband tussen overige opbrengsten en het financieel kapitaal.
56
53
Belastingen
Directe belastingen (winstbelasting, precarioheffing) en indirecte belastingen (winsten/lonen bij klanten door activteiten van Alliander en de energiebelasting die klanten betalen) hebben een positief effect op de maatschappij.
Ontvangen bijdragen
Alliander wendt zich elk jaar tot derden om de financiële begroting sluitend te maken.
142
612
Dividenden, aflossing en rente
Alliander keert elk jaar financiële middelen uit aan investeerders door dividenden voor aandeelhouders of aflossingen met bijhorende rente aan schuldeisers.
Aangetrokken kapitaal ontvangen aflossingen en rente
Alliander onttrekt liquide middelen aan de kapitaalmarkt en ontvangt aflossingen en rente op uitstaande leningen. Deze stromen onttrekken gelden waardoor andere (maatschappelijke) projecten hier geen gebruik van kunnen maken.
660
419
Verandering van de kasreserves
Een vergrootte (verkleinde) positie in liquide middelen bij Alliander drukt (stuwt) de impact van alternatieve maatschappelijke bestedingsmogelijkheden
Betalingen door klanten (zakelijk)
De totale, gefactureerde kosten voor zakelijke klanten voor het gebruik van onze diensten. Liquide middelen die besteed worden aan Alliander kunnen niet aan andere activiteiten worden uitgegeven.
591
710
Betalingen aan werknemers
Alliander creëert maatschappelijke waarde voor werknemers en ingehuurde derden door het uitbetalen van salaris en sociale premies.
Betalingen door klanten (huishoudens)
De totale, gefactureerde kosten voor consumenten voor het gebruik van onze diensten. Liquide middelen die besteed worden aan Alliander kunnen niet aan andere activiteiten worden uitgegeven.
1.476
1.980
Betalingen aan leveranciers
Veel inkomende kapitaalstromen van Alliander worden aangewend voor inkoop van goederen en diensten. Dit heeft een positieve impact doordat deze liquide middelen vrijkomen voor maatschappelijke doelen elders.

Geproduceerd kapitaal

5,8
Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten
De bijdrage van warmtetransport aan de maatschappelijke waarde die warmteconsumptie vertegenwoordigt voor het welzijn van consumenten (verwarming en warm water).
25
Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn
Het welzijn dat consumenten ervaren door de de mogelijkheid om zonne-energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren.
 
Digitale veiligheid: voorkomen van cybercrime en hacking
De bijdrage van bedrijfsmiddelen en -systemen aan het beperken van risico's die te maken hebben met datacriminaliteit en hacking.
Economische waardeverandering van traditionele assets (intern)
Waardeverandering van bedrijfsmiddelen van Alliander volgens de jaarcijfers en balansontwikkeling. Dit omvat de stijging in waarde door nieuwe investeringen en afschrijvingen.
 
 
Externe waardeverandering van assets
De financiële en niet-financiële waardeverandering van traditionele bedrijfmiddelen en nieuwe infrastructuur voor de maatschappij. Denk hierbij aan de verwachte afschrijving van transportmiddelen voor aardgas en de verwachte positieve impact van nieuw geïnstalleerde laadpalen en slimme meters.
Waarde inkoop goederen zakelijke klanten
De inkoopwaarde van goederen en netverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van energietransport zakelijke klanten.
245
489
Waarde van energietransport voor zakelijke klanten
De bijdrage van energietransport aan de waarde die energie vertegenwoordigt in de productie van goederen en diensten door zakelijke klanten.
Waarde inkoop goederen voor gastransport
De inkoopwaarde van goederen en lekverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van gastransport.
713
2.354
Bijdrage gastransport aan welzijn consumenten
De bijdrage van gastransport aan de maatschappelijke waarde die gas heeft als bron voor het welzijn en comfort van consumenten (verwarming, koken). Het optreden van storingen verkleint de positieve waarde.
Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport
De inkoopwaarde van goederen en netverliezen die Alliander betaalt voor het faciliteren van elektriciteitstransport.
949
2.110
Bijdrage elektriciteits­transport aan welzijn consumenten
De bijdrage van transport van elektriciteit aan de maatschappelijke waarde die elektriciteit heeft voor het welzijn van consumenten (gebruik van huishoudelijke apparatuur, elektrisch vervoer, verlichting). Het optreden van storingen verkleint deze positieve impact.

Intellectueel kapitaal

 
 
Ontwikkeling van nieuwe marktmodellen en open platforms
Nieuwe marktmodellen en open platforms hebben een waarde in termen van de positieve economische en milieu-effecten.
 
 
Technologische ontwikkeling
Nieuwe technologiëen die in de toekomst kunnen worden gebruikt hebben een waarde in termen van de positieve economische en milieu-effecten.
 
 
Waardeverandering immateriële assets
De verandering in immateriële middelen, bestaande uit goodwill en licenties
Geen impact gekwanticeerd
 
2,2
Waarde van dataverzameling marktfacilitering
Vergroting van de beschikbaarheid van data, bijvoorbeeld verbruikspatronen op wijkniveau, waarmee Alliander marktpartijen faciliteert in hun dienstverlening en producten.

Natuurlijk kapitaal

Ecologische schade door afval
Deze impact hangt van de bestemming van afval af. Het grootste deel zoals de metalen wordt gerecycled. Een deel wordt verbrand zoals veel soorten gevaarlijk afval en een klein deel wordt gestort, zoals bitumen. Het herinzet programma is een voorbeeld hoe deze impact verkleind wordt.
0,1
 
Ecologische schade door inkoop van materialen
Deze impact laat zien wat de ecologische schade in de productieketen afgelopen jaar was voor de vier grootste groepen assets: kabels, meters, gasbuizen en transformatoren.
39
 
Klimaatverandering door CO2-uitstoot
Emissies van CO2 dragen bij aan klimaatverandering. Alliander faciliteert transport van energie van deels niet duurzame bronnen naar de eindgebruiker. De energietransitie beperkt deze negatieve impact. Daarnaast verbruikt Alliander energie voor huisvesting, mobiliteit en net- en lekverliezen. Het doel is klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. Naast de vermindering van emissies, wordt de uitstoot vergroend.
187
 
Overige milieu-impacts
Voor een deel van de activiteiten is dit soort impact berekend en apart opgenomen (bijvoorbeeld voor de ecologische schade van inkoop van materialen). Deze post vertegenwoordigt het deel dat niet gekwantificeerd is zoals de productieketen van verbruikt aardgas voor verwarming of de impact van bouw en onderhoud van onderstations op biodiversiteit.
 
 
Geen impact gekwanticeerd

Sociaal kapitaal

 
Bijdrage aan sociale cohesie in Nederland
Activiteiten voor ondersteuning van bijvoorbeeld burgerinitieven voor decentrale energie-opwek of collectieve energie-inkoop kunnen op regionaal of landelijk niveau een effect hebben op sociale cohesie.
 
Bijdrage aan sociale cohesie in buurten
Investeringen in gemeenschapsinitiatieven kunnen een effect hebben op de sociale cohesie op buurtniveau, bijvoorbeeld door activiteiten van Alliander Foundation en door activiteiten in wijkprojecten op het gebied van energie en duurzaamheid.
 
Bijdrage aan verbeterde instituties en regelgeving
Bijdrage van Alliander die gericht is op aanpassingen in de regelgeving om de impact van energiedistributie te optimaliseren.
Digitale veiligheid: schending van de privacy
De veiligheidsrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers.
 
12
Waarde van reputatieverandering van Alliander
Veranderingen in de perceptie van stakeholders kan de reputatie van Alliander positief en negatief beïnvloeden.

Menselijk kapitaal

Veiligheidsincidenten in de omgeving
Ongevallen gerelateerd aan elektriciteits- en gastransport leiden tot verloren gezonde levensjaren. Alliander heeft onvoldoende betrouwbare informatie om deze impact te kunnen kwantificeren.
 
Economische waarde van arbeid
Tijd en aandacht van Alliander-medewerkers die zij besteden aan hun werk kunnen zij niet ergens anders inzetten.
 
 
Ontwikkeling van werknemers
De waarde van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van Alliander-medewerkers.
Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)
Ongevallen op het werk en werkgerelateerde ziekten worden gekoppeld aan het verlies van gezonde levensjaren. Welzijn krijgt een statistische waarde, die deels verloren raakt als een medewerker fysiek of mentaal ongezond is.
0,7
72
Welzijn door het hebben van werk
De waarde van werk door verbetering van persoonlijk welzijn door sociaal contact, meer vertrouwen in de maatschappij, eigenwaarde en arbeidsfitheid. Hoe meer tevreden een Alliander-medewerker is, hoe hoger de impact.
Vermindering van kapitaalwaarde Vermeerdering van kapitaalwaarde
Bedragen zijn in € miljoen
Gekwantificeerd in € miljoen
Niet gekwantificeerd in € miljoen

Bekijk het volledige model

Hoe wij waarde creëren

We zetten de bronnen en kapitalen die ons ter beschikking staan zo efficiënt mogelijk in. We richten ons daarbij op een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage.

Ons waardecreatiemodel

Werving technici

Het energiesysteem van de toekomst bouwen we voor iedereen en met iedereen. We streven naar een goede diversiteitsbalans op alle niveaus. Diversiteit maakt ons aantrekkelijk voor talent, verbetert besluitvorming en maakt ons innovatiever.

De samenstelling van onze organisatie

Een steeds groener Alliander

Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023. Dat wil zeggen dat in 2023 per saldo geen CO2 door Alliander wordt uitgestoten als gevolg van onze netactiviteiten, kantoren en voertuigen. In 2022 zaten we op 85% van deze doelstelling. Hier werken we aan door CO2-emissies te verminderen. Ons wagenpark wordt steeds meer elektrisch of hybride, het gasverbruik van onze gebouwen daalt en de netverliezen voor elektriciteit worden verder vergroend.

Onze duurzame organisatie