Doelstellingen en prestaties

Veiligheid

KPI

 

Resultaten 30 juni 2018

 

Doelstellingen ultimo 2018

 

Resultaten 31 december 2017

LTIF (lost time injury frequency)

 

1,4

 

-1

 

1,4

Veiligheidscultuur2,3

 

38%

 

100%

 

25%

Klanten

KPI

 

Resultaten 30 juni 2018

 

Doelstellingen ultimo 2018

 

Resultaten 31 december 2017

Klantgemak

 

Consumenten

49,3%


Zakelijke klanten

40,4%

 

Klantgemak gemeten door de NES score is hoger dan 51% (consument) en 46% (zakelijke markt)

 

Consumenten

47,0%

Zakelijke klanten

39,0%

Uitvalduur elektriciteit (in minuten)

 

29,3

 

Maximaal 20

 

20,9

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen

 

22

 

Maximaal 17

 

22

Aanbieden Slimme meter

 

323.000

 

Minimaal 584.000 adressen

Target 30 juni 2018: 285.000

 

536.000

Medewerkers

KPI

 

Resultaten 30 juni 2018

 

Doelstellingen ultimo 2018

 

Resultaten 31 december 2017

Score medewerkersonderzoek4

 

-

 

Minimaal 75

 

71

Verzuim medewerkers

 

4,6%

 

Maximaal 3,9%

 

4,2%

Vrouwen in leidinggevende posities

 

25,2%

 

Minimaal 27,8%

 

24,9%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

60

 

Minimaal 100

Target 30 juni 2018: 50

 

102

Aandeelhouders en investeerders

KPI

 

Resultaten 30 juni 2018

 

Doelstellingen ultimo 2018

 

Resultaten 31 december 2017

Behoud solide rating

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel

 

S&P: AA-/
A-1+/stable outlook
Moody’s: Aa2/
P-1/stable outlook

Financieel beleid5

      

FFO/Nettoschuld

 

29,7%

 

> 20%

 

27,4%

Rentedekking

 

12,3

 

> 3,5

 

10,2

Nettoschuld / (nettoschuld + eigen vermogen)

 

34,3%

 

< 60%

 

34,4%

Solvabiliteit

 

56,7%

 

> 30%

 

56,7%

Duurzaamheid

      

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering6

 

274 kton

 

Maximaal 602 kton

Target 30 juni 2018: 299 kton

 

632 kton

Circulair ingekocht

 

14,7%

 

Minimaal 10,0%

Target 30 juni 2018: 7,5%

 

6,0%

  • 1 Voor de KPI LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven vanuit het streven van "0" ongevallen met verzuim. 
  • 2 Het niveau van veiligheidscultuur binnen Alliander wordt gemeten d.m.v. de positie op de veiligheidsladder. De score en doelstelling voor 2018 is op basis van het aantal medewerkers dat voldoet aan een veiligheidsniveau van minimaal 3. 
  • 3 Voor de KPI actieve veiligheidscultuur is een nieuwe definitie en target vastgesteld vanaf 2018. Er wordt enkel gekeken naar de bedrijfsonderdelen in scope, en de bijbehorende target is 100%. De score van 2017 is niet aangepast naar aanleiding van de nieuwe doelstelling in 2018. 
  • 4 Er wordt jaarlijks één meting gedaan waarvan de score volgt in het 2e halfjaar van 2018.
  • 5 Het financieel kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op vier ratios zoals weergegeven in de tabel. Deze ratio’s zijn berekend volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid. Deze uitgangspunten wijken op twee punten af van de rubricering onder IFRS: 1. De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is volgens IFRS verantwoord als eigen vermogen, volgens de uitgangspunten van ons financieel beleid wordt dit instrument als 50% vreemd vermogen en als 50% eigen vermogen aangemerkt. 2. De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie. De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties. Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode gedeeld door het balanstotaal minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar en de vooruitontvangen opbrengsten.
  • 6 De doelstelling voor CO2-uitstoot voor 2018 is herrekend volgens de meest recente emissiefactoren. Doordat deze emissiefactoren bij de publicatie van het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 nog niet bekend waren wijkt de doelstelling 2018 (602 kton) af van de doelstellingen 2018 zoals eerder gepubliceerd in het jaarverslag en het jaarplan (636 kton).