Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2019

31 december 2018

     

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

7.323

 

7.072

 

Immateriële vaste activa

314

 

315

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

3

 

4

 

Beleggingen in obligaties

157

 

156

 

Overige financiële activa

69

 

71

 

Latente belastingvorderingen

161

 

172

 
  

8.027

 

7.790

     

Vlottende activa

    

Voorraden

62

 

66

 

Handels- en overige vorderingen

350

 

322

 

Vennootschapsbelasting

51

 

27

 

Overige financiële activa

200

 

-

 

Liquide middelen

129

 

140

 
  

792

 

555

     

Totaal activa

 

8.819

 

8.345

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

495

 

495

 

Hedge reserve

-2

 

-

 

Overige reserves

2.124

 

1.945

 

Resultaat boekjaar

121

 

334

 

Totaal eigen vermogen

 

4.093

 

4.129

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

1.765

 

1.475

 

Leaseverplichtingen

201

 

159

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.705

 

1.682

 

Latente belastingverplichtingen

3

 

4

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

32

 

33

 

Overige voorzieningen

12

 

10

 
  

3.718

 

3.363

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

170

 

150

 

Belastingverplichtingen

77

 

96

 

Rentedragende verplichtingen

475

 

321

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

52

 

42

 

Overlopende passiva

234

 

244

 
  

1.008

 

853

Totaal verplichtingen

 

4.726

 

4.216

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

8.819

 

8.345