Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2019

 

2018

 

Netto-omzet

952

 

952

 

Overige baten

19

 

121

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

971

 

1.073

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-217

 

-210

 

Personeelskosten

-254

 

-253

 

Externe personeelskosten

-60

 

-76

 

Overige bedrijfskosten

-162

 

-162

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-693

 

-701

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-220

 

-198

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

128

 

119

 

Totaal bedrijfskosten

 

-785

 

-780

     

Bedrijfsresultaat

 

186

 

293

     

Financiële baten

 

6

 

7

Financiële lasten

 

-28

 

-28

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-1

 

-

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

163

 

272

     

Belastingen

 

-42

 

-45

     

Resultaat na belastingen

 

121

 

227