Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten zijn € 102 miljoen lager ten opzichte van vorig jaar. Deze lagere opbrengsten worden verklaard door de hiervoor vermelde boekwinst op de verkoop van Allego in 2018 (€ 106 miljoen). De gereguleerde omzet elektriciteit en gas is bijna € 12 miljoen lager dan in 2018. Hoewel bij elektriciteit nog sprake is van groei van het aantal aansluitingen, zorgen de lagere gereguleerde tarieven voor een daling van de opbrengsten. Bij de omzet meetdienst is daarentegen sprake van hogere gereguleerde tarieven.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2019 zijn uitgekomen op € 785 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 780 miljoen). De stijging van de bedrijfskosten van € 5 miljoen is met name veroorzaakt door:

  • De inkoopkosten zijn € 7 miljoen hoger hetgeen wordt veroorzaakt door de groei van het werkpakket in combinatie met de prijsstijgingen van aannemers en materialen. 

  • De kosten uit hoofde van precario zijn € 3 miljoen hoger met name door naheffingen die zijn ontvangen van gemeenten uit het voormalig FNOP-gebied.

  • De afschrijvingen zijn € 22 miljoen hoger dan in 2018 als gevolg van onder andere de implementatie van IFRS 16 (€ 9 miljoen) en door bijzondere waardeverminderingen. Daarnaast zorgt het hogere investeringsniveau voor hogere afschrijvingslasten. 

Dit wordt ten dele gecompenseerd door de volgende zaken:

  • De kosten voor ingehuurd personeel zijn € 16 miljoen lager.

  • De geactiveerde productie eigen bedrijf is € 9 miljoen hoger dan in 2018. Deze hogere productie wordt verklaard door het toenemend activiteitenniveau in combinatie met de hogere tarieven die zorgen voor een hogere activering.  

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2019 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 22 miljoen (eerste halfjaar van 2018: € 21 miljoen). 

Resultaten deelnemingen en joint ventures

Het resultaat deelnemingen en joint ventures is over het eerste halfjaar van 2019 € -1 miljoen (eerste halfjaar van 2018: nihil).

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 25,8% in het eerste halfjaar van 2019 (eerste halfjaar van 2018: 16%). De hogere druk ten opzichte van het nominale belastingpercentage in 2019 wordt met name veroorzaakt door de niet gewaardeerde fiscale verliezen van buitenlandse entiteiten.
De lage belastingdruk in 2018 werd veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van Allego, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.