Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

92

 

121

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

19

 

22

- belastingen

 

33

 

42

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-

 

1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

187

 

185

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-3

 

4

 

- handels- en overige vorderingen

-21

 

-28

 

- handelsschulden en overlopende passiva

19

 

-9

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-5

 

-33

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-16

 

-16

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

310

 

322

     

Betaalde rente

-24

 

-20

 

Ontvangen rente

-

 

1

 

Betaalde winstbelasting

-71

 

-54

 

Totaal

 

-95

 

-73

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

215

 

249

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-405

 

-402

 

Bijdrage investeringen van derden

78

 

58

 

Aankoop deelnemingen

-64

 

-

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-391

 

-344

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Aangetrokken langlopende leningen

125

 

-

 

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-7

 

-14

 

Uitgifte EMTN

597

 

296

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP

10

 

150

 

Verstrekte langlopende leningen

-7

 

-1

 

Aflossing op verstrekte langlopende leningen

6

 

3

 

Aflossing leaseverplichting

-11

 

-

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

-100

 

-200

 

Betaald dividend

-114

 

-150

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-8

 

-

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

491

 

84

     

Nettokasstroom

 

315

 

-11

     

Liquide middelen per 1 januari

 

153

 

140

Nettokasstroom

 

315

 

-11

     

Liquide middelen per 30 juni

 

468

 

129