Financiële kerncijfers

  

1e halfjaar

€ miljoen tenzij anders vermeld

 

2021

2020

Netto-omzet

 

1.046

990

Overige baten

 

35

20

Bedrijfskosten

 

912

866

Bedrijfsresultaat

 

169

144

Resultaat na belastingen

 

119

92

Resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

110

93

Investeringen in materiële vaste activa

 

465

405

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

256

215

    
  

30 juni 2021

31 december 2020

Totaal activa

 

9.665

9.422

Totaal eigen vermogen

 

4.346

4.328

Nettoschuldpositie1

 

2.731

2.507

  • 1 De nettoschuldpositie wordt gevormd door de rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen en beleggingen die vrij ter beschikking staan.