Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in het eerste halfjaar van 2021 zijn € 71 miljoen hoger ten opzichte van 2020, waarvan € 60 miljoen als gevolg van hogere gereguleerde omzet elektriciteit en gas. Dit komt voornamelijk door een stijging van de gereguleerde tarieven, maar ook door de hogere getransporteerde volumes voor grootzakelijke klanten. Deze waren in het eerste halfjaar van 2020 lager als gevolg van corona. De bedrijfsopbrengsten bevatten daarnaast een incidentele verkoopopbrengst van € 15 miljoen als gevolg van de gedeeltelijke verkoop van het aandelenbelang in de Duitse entiteit 450connect.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2021 zijn uitgekomen op € 912 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 866 miljoen). De stijging van de bedrijfskosten met € 46 miljoen is met name veroorzaakt door:

  • De kosten van transportcapaciteit die TenneT bij ons in rekening brengt, zijn € 14 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2020. Dit komt door zowel de hogere tarieven die TenneT in rekening brengt als door de hogere getransporteerde volumes. Deze waren in 2020 lager doordat als gevolg van corona minder volumes over het net werden getransporteerd voor onze grootzakelijke klanten.  

  • De afschrijvingskosten zijn € 18 miljoen hoger dan in dezelfde periode van voorgaand jaar als gevolg van het hoge investeringsniveau in de afgelopen jaren.

  • De personeelskosten zijn € 15 miljoen hoger door een groei van de personeelsformatie met ongeveer 100fte ten opzichte van de formatie medio 2020. Deze groei wordt gerealiseerd in de uitvoerende capaciteit om het werkpakket te kunnen realiseren. Om een groei van onze activiteiten in het vrije domein te kunnen realiseren is ook daar sprake van een groei van de personeelsformatie. De Cao-verhoging zorgt tevens voor een groei van de gemiddelde kosten per fte. Tegenover deze hogere personeelskosten staat ook een hogere geactiveerde eigen productie (€ 13 miljoen) doordat meer investeringsprojecten zijn uitgevoerd.

  • De inkoopkosten netverlies zijn € 7 miljoen hoger ten opzichte van de kosten in het eerste halfjaar van 2020 doordat in 2020 sprake was van positieve afloopverschillen vanuit voorgaande jaren die leiden tot lagere kosten.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2021 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 21 miljoen (eerste halfjaar van 2020: € 19 miljoen). 

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 26,4% in het eerste halfjaar van 2021 (eerste halfjaar van 2020: 26,4%).