Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Netto-omzet

1.046

990

-

-

1.046

990

Overige baten

35

20

15

-

20

20

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-815

-774

-12

-2

-803

-772

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-241

-223

-3

-

-238

-223

Geactiveerde eigen productie

144

131

-

-

144

131

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

169

144

-

-2

169

146

       

Financiële baten/(lasten)

-21

-19

-

-

-21

-19

Resultaat deelnemingen en joint ventures

10

-

9

-

1

-

Resultaat voor belastingen

158

125

9

-2

149

127

       

Belastingen

-39

-33

-

1

-39

-34

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

119

92

9

-1

110

93

       

Resultaat na belastingen

119

92

9

-1

110

93

Toelichting bijzondere posten

De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in het eerste halfjaar van 2021 een positief effect op ons netto resultaat van € 10 miljoen. Het effect is zichtbaar in de opbrengsten, de overige bedrijfskosten, de afschrijvingen en het resultaat deelnemingen.

€ miljoen

 

Overige baten

15

Operationele kosten

-11

Afschrijvingen

-3

Resultaat deelnemingen en joint ventures

9

  

Netto resultaat

10

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste half jaar van 2021 bedraagt € 1 miljoen en heeft betrekking op reorganisatiekosten (2020: € 2 miljoen).

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.