Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2022 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan. 

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt minimaal een solide A rating profiel gehandhaafd. 

Credit rating

Afgelopen 6 maanden hebben zich geen wijzigingen in de credit ratings van S&P (A+/A-1/stable outlook) en Moody's (Aa3/P-1/stable outlook) voorgedaan. 

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2022, op basis van IFRS, bedraagt € 3.032 miljoen (ultimo 2021: € 2.610 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 2.981 miljoen (ultimo 2021: € 2.559 miljoen). De stijging van € 422 miljoen is met name het gevolg van de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met het betaalde dividend in 2022 van € 101 miljoen. 

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2022

31 december 2021

Langlopende financiële verplichtingen

2.627

 

2.630

 

Kortlopende financiële verplichtingen

528

 

481

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

126

 

123

 

Brutoschuldpositie

 

3.281

 

3.234

     

Liquide middelen

 

249

 

624

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

3.032

 

2.610

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

50% van de converteerbare aandeelhouderslening

 

-299

 

-299

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.981

 

2.559

Kredietfaciliteiten

Medio 2022 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 900 miljoen en een looptijd tot december 2026. Onder de RCF is per 30 juni 2022, evenals per 31 december 2021, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3,0 miljard waaronder per 30 juni 2022 voor € 2,0 miljard (per 31 december 2021: € 2,0 miljard) aan obligaties is uitgegeven en twee ECP programma's van totaal € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2022 niets is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2021 nihil). De aflossingen in de eerste helft van 2022 hadden met name betrekking op achtergestelde langlopende leningen. De aflossingen in de komende jaren betreffen met name de obligatieleningen uit hoofde van het EMTN-programma. 

Beschikbare financieringsruimte voor groene financiering

Alliander heeft sinds 2016 een viertal groene financieringen afgesloten, waaronder drie groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V. 

Aflossingsschema rentedragende leningen
Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Elektriciteitsnet (distributienet en aansluitingen)

3.796

33,4%

1.268

Totaal hernieuwbare energie

3.796

33,4%

1.268

    

Slimme meters

521

100,0%

521

Glasvezel netwerk

48

100,0%

48

Totaal energie-efficiëntie

569

100,0%

569

    

Kantoor Duiven

65

100,0%

65

Totaal duurzame gebouwen

65

100,0%

65

    

Totaal portefeuille groene activa

  

1.902

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhandse lening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

     

Totaal groene financiering

   

1.200

Bovenstaande tabel betreft de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020.

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 30 juni 2022 € 1.902 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 74 miljoen sinds 31 december 2021. Hierdoor is per 30 juni 2022 voor € 702 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per 31 december 2021 vastgesteld op 33,4% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productie van elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.