Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

 

€ miljoen

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

107

 

119

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

24

 

21

- belastingen

 

39

 

39

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-2

 

-10

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

219

 

202

- boekresultaat verkoop Stam & Co

 

-13

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-20

 

3

 

- handels- en overige vorderingen

-

 

-56

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-83

 

20

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-103

 

-33

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-7

 

5

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

264

 

343

     

Betaalde rente

-23

 

-24

 

Betaalde winstbelasting

-60

 

-63

 

Totaal

 

-83

 

-87

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

181

 

256

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-579

 

-465

 

Bijdrage investeringen van derden

76

 

78

 

Verkoop (aankoop) deelnemingen

21

 

28

 

Aflossing op verstrekte langlopende leningen1

-

 

3

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-482

 

-359

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Aflossing op opgenomen langlopende leningen

-8

 

-7

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP en overige kortlopende leningen

-

 

136

 

Aangetrokken waarborgsommen

55

 

-

 

Aflossing leaseverplichting

-12

 

-11

 

Betaald dividend

-101

 

-94

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-8

 

-8

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-74

 

19

     

Nettokasstroom

 

-375

 

-84

     

Liquide middelen per 1 januari

 

624

 

298

Nettokasstroom

 

-375

 

-84

     

Liquide middelen per 30 juni

 

249

 

214