Zuid-Holland

Liander is actief in het noordelijke deel van de provincie, de dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland en de gemeenten Wassenaar en Zuidplas. Hier werken we nauw samen met de gemeenten en provincie aan de kwaliteit en capaciteit van de energie-infrastructuur. Er vindt veel energieopwek, woningbouw en tuinbouw plaats, waardoor het elektriciteitsnetwerk vol raakt.

Van energie-akkoord naar Regionale Energiestrategie

De regio Holland Rijnland heeft in 2017 een energie-akkoord afgesloten met als stip aan de horizon de doelstelling om in de energiebehoefte van de regio volledig te voorzien door middel van opwek met duurzame energie- of restbronnen, waarvan minstens 80% uit eigen regio komt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere restwarmte. De doelstelling uit het energieakkoord wordt in 2020 gebruikt voor de concept Regionale Energiestrategie (RES).
Er is daarnaast een systeemstudie uitgevoerd in Holland-Rijnland die ertoe heeft geleid dat de regio heel bewust is van ruimtevraag voor nieuwe infrastructuur. Er vindt goede samenwerking plaats met lokale gemeenten en we zijn goed aangehaakt op de werkorganisaties die de RES ontwikkelen. 

Netwerk loopt vol

Door ontwikkelingen in de energietransitie maar ook door economische groei, loopt het elektriciteitsnetwerk vol. Het is een combinatie van factoren die hieraan bijdraagt, zoals de regiobrede nieuwbouwambitie, het verduurzamen van mobiliteit en de warmtetransitie. Liander en de gemeenten in Holland Rijnland hebben een systeemstudie gedaan naar het huidige netwerk. Negen elektriciteitstations laten knelpunten zien die we met prioriteit willen aanpakken. In 2020 start het zoeken van een locatie voor het realiseren van een groot elektriciteitstation in de regio rond Leiden samen met TenneT en de gemeenten Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp en de provincie. In 2020 zetten we ook samen met netbeheerders Stedin en TenneT verdere stappen in het ontwikkelen van een tracé en locatie voor het nieuw te bouwen station in Zuidplas.  

Aansluiting van wind en zon

Liander heeft op de eerder door de provincie aangewezen locaties nog capaciteit in het netwerk beschikbaar om windmolens aan te sluiten. Voor overige grootschalige zon- en windprojecten bestaat een beperkte capaciteit en moet het netwerk worden uitgebreid. Complicerend is dat er nog geen keuze is gemaakt in locatie of techniek. Dat maakt het onmogelijk om te bepalen waar het netwerk moet worden uitgebreid. Aangezien de bouw van windmolens enkele jaren vergt, kan aanpassing van het elektriciteitsnetwerk in gelijke pas lopen mits Liander tijdig betrokken wordt. De realisatie van zonneweides gaat echter veel sneller. Wij adviseren gemeenten om locaties voor toekomstige zonneweides nu alvast aan te wijzen, zodat wij daar tijdig op kunnen anticiperen. 

Duurzaamheid faciliteren

Nabij Oegstgeest vinden verschillende ontwikkelingen plaats die impact hebben op het elektriciteitsnet. Het voormalige terrein van het Marine Elektronisch en Optisch bedrijf (MEOB) wordt omgevormd tot een all-electric bedrijventerrein (‘De Boeg’). Dit vraagt om meer capaciteit van het elektriciteitsnet, terwijl het net hier zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Om extra capaciteit te creëren, breiden we het middenspanningsnet uit. Dat gebeurt ook in Nieuwkoop, waar het elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit heeft om te kunnen voldoen aan alle wensen om duurzaam opgewekte energie terug te leveren.
In Hazerswoude-dorp zorgt de vraag naar transportcapaciteit voor verbruik en teruglevering voor overbelasting van een van de middenspanningsdistributiekabels. Hiervoor moet het middenspanningsnet in het buitengebied verzwaard worden.  

Zonopwek bij Boskoop

In de regio Boskoop zijn afgelopen periode veel, met name duurzame, initiatieven ontstaan, zoals zonneparken die elektriciteit willen leveren aan het elektriciteitsnet. In 2019 heeft Liander een investeringsbesluit genomen om hier meer vermogen te realiseren. Hiervoor worden in 2020 twee kabels vanaf het elektriciteitsverdeelstation in Alphen West getrokken naar Boskoop. Dat is een tracé van circa 9,5 kilometer. Daarnaast is een start gemaakt met het realiseren van een 10 kV-regelstation op het International Trade Centrum-terrein van Boskoop.

Investeringen in 2020 in Zuid-Holland (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Zuid-Holland waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Zuid-Holland

 

Aantal aansluitingen

290.000

  

Gas in Zuid-Holland

 

Aantal aansluitingen

252.000

  

Medewerkers in Zuid-Holland

 

Aantal medewerkers

117