Interne organisatie

Samenstelling Raad van Bestuur

In 2015 is de samenstelling van de Raad van Bestuur niet gewijzigd. De driehoofdige Raad van Bestuur bestaat uit:

  • de heer P.C. Molengraaf, voorzitter/CEO
  • de heer M.R. van Lieshout, lid/CFO
  • mevrouw I.D. Thijssen, lid/COO.

De verdeling man/vrouw in de Raad van Bestuur is 67%/33% en voldoet daarmee aan het streefcijfer voor diversiteit op grond van de Wet Bestuur en Toezicht.

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur worden gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en vermeld in het jaarverslag. De leden van de Raad van Bestuur hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Alliander.

Geen van de leden van de Raad van Bestuur bekleedt meer dan twee ‘zware’ toezichthoudende functies als bedoeld in de Wet Bestuur en Toezicht. Er wordt geen voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan vervuld. Een en ander is in overeenstemming met de Wet Bestuur en Toezicht en de Code.

Er hebben in het boekjaar 2015 geen transacties plaatsgevonden waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders aan de orde zijn geweest (als bedoeld in bepalingen II.3.2 tot en met II.3.4 van de Code).

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad heeft tussentijds afscheid moeten nemen van twee commissarissen: per 15 december 2014 is mevrouw J.W.E. Spies teruggetreden als commissaris vanwege haar benoeming als burgemeester van Alphen aan den Rijn en per 1 januari 2015 is de heer F.W. Briët om gezondheidsredenen teruggetreden. De Raad van Commissarissen dankt beiden voor hun inzet en betrokkenheid bij Alliander, het plezierige contact en hun bijdrage aan het functioneren van de Raad van Commissarissen.

De heer Briët is opgevolgd door de heer B. Roetert. Hij is op 19 februari 2015, tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad benoemd. De heer Roetert is een ervaren bestuurder uit het (internationale) bedrijfsleven. Daarnaast beschikt hij over veel kennis van de consumentenmarkt. Met zijn kennis en ervaring zal hij de binnen de Raad aanwezige expertise verder kunnen versterken. Zijn benoeming past goed in het profiel van de Raad. De vacature ontstaan door het vertrek van mevrouw Spies was in 2015 nog niet vervuld.

Volgens het rooster van aftreden zou na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2015 de heer J.C. van Winkelen aftreden als commissaris. Hij had in eerste instantie aangegeven zich niet voor herbenoeming beschikbaar te stellen in verband met zijn leeftijd, maar heeft vervolgens – gegeven de ontstane situatie – toegezegd zich voor een periode van maximaal één jaar beschikbaar te stellen om de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen te borgen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de heer Van Winkelen op 8 april 2015 op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad voor een periode van één jaar herbenoemd.

De Raad van Commissarissen bestaat per februari 2016 uit vijf leden, die volgens onderstaand rooster van aftreden zijn benoemd.

 

Benoemd

Herbenoemd

Aftreden/
herbenoemen

E.M. d’Hondt (voorzitter)

2009

2013

AvA 2017

J.C. van Winkelen (vice-voorzitter)

2009

2011/2015

AvA 2016

mw. J.G. van der Linde

2009

2013

AvA 2017

B. Roetert

2015

n.v.t.

AvA 2019

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

2009

2012

AvA 2016

Na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 april 2016 eindigt de herbenoeming van de heer Van Winkelen. Zoals hiervoor vermeld zal de heer Van Winkelen zich niet voor herbenoeming beschikbaar stellen. Ook mevrouw Van der Veer-Vergeer treedt na afloop van de aankomende Algemene Vergadering van Aandeelhouders af als commissaris. Zij heeft te kennen gegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016 zal de Raad van Commissarissen kandidaten voordragen om de vacatures op te vullen die zijn ontstaan door het vertrek van mevrouw Spies en de heer Van Winkelen en een voordracht doen voor de herbenoeming van mevrouw Van der Veer-Vergeer.

Volgens het rooster van aftreden treedt de heer E.M. d’Hondt af na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2017. Hij heeft echter besloten, zoals eerder al medegedeeld, de termijn niet vol te maken en per 1 juli 2016 terug te treden. De Raad van Commissarissen heeft besloten deze vacature vooralsnog niet in te vullen. Na een aantal maanden samenwerking in de nieuwe setting zal de Raad van Commissarissen de mogelijke invulling van deze vacature opnieuw beschouwen. De beoogde opvolger van mevrouw Spies zal op 1 juli 2016 het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen op zich nemen.

Profielschets, competenties en diversiteit

De Raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling. Bij het opstellen daarvan is rekening gehouden met de aard van de onderneming en haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad. Diversiteit heeft naast deskundigheid en achtergrond ook betrekking op aspecten zoals geslacht en leeftijd. De Raad is van mening dat diversiteit leidt tot een betere besluitvorming van de Raad als collectief. De profielschets is in 2015 geëvalueerd en op onderdelen aangepast. Deze aanpassingen zijn toegelicht en besproken tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 april 2015. De aangepaste profielschets is te raadplegen op de corporate website alliander.com.

De samenstelling van de Raad in 2015 was divers; de leden waren afkomstig uit verschillende bedrijfstakken en hebben professionele kennis en ervaring op uiteenlopende terreinen. Ook lopen de leeftijden uiteen, met geboortejaren tussen 1944 en 1959. De man-vrouwverdeling in de Raad van Commissarissen was 60%/40% en voldeed daarmee aan de wettelijke vereiste van een evenwichtige verdeling van zetels (minimaal 30% man en minimaal 30% vrouw) op grond van de Wet Bestuur en Toezicht. Bij de invulling van vacatures binnen de Raad wordt rekening gehouden met het belang van een evenwichtige samenstelling. Bij benoemingen wordt primair gekeken naar de kwaliteit en geschiktheid van kandidaten voor de functie.