Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

Enkelvoudige balans per 31 december, vóór winstbestemming

€ miljoen

Noot

2015

2014

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

253

 

243

 

Immateriële vaste activa

38

107

 

107

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.228

 

2.256

 

Overige financiële activa

40

2.609

 

22

 

Totaal vaste activa

  

5.197

 

2.628

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

 

13

 

14

 

Overige financiële activa

 

25

 

25

 

Derivaten

8

-

 

2

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

326

 

2.809

 

Liquide middelen

42

77

 

169

 

Totaal vlottende activa

  

441

 

3.019

      

Totaal activa

  

5.638

 

5.647

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening 1

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve 1

 

53

 

42

 

Overige reserves

 

1.548

 

1.363

 

Resultaat boekjaar

 

235

 

323

 

Totaal eigen vermogen

  

3.687

 

3.579

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.189

 

1.605

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.189

 

1.605

      

Voorzieningen

45

 

45

 

44

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

 

717

 

401

 

Derivaten

8

-

 

18

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

717

 

419

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

5.638

 

5.647