Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2015

2014

Saldo overige baten en lasten na belastingen

47

10

3

Resultaat deelnemingen na belastingen

 

225

320

    

Nettoresultaat

 

235

323