Noot 22 Overige baten 

Overige baten

€ miljoen

2015

2014

Amortisatie bijdragen in aanleg

64

62

Overige bedrijfsopbrengsten

30

73

   

Totaal

94

135

De overige baten zijn in het boekjaar 2015 uitgekomen op € 94 miljoen (2014: € 135 miljoen). Deze daling is in belangrijke mate veroorzaakt door het incidentele resultaat uit de verkoop van aandelen KEMA (€ 40 miljoen) in 2014. De overige baten hebben verder voornamelijk betrekking op de amortisatie van aansluitbijdragen van onze klanten (€ 64 miljoen) en diverse overige opbrengsten, bestaande uit onder meer ontvangen schadevergoedingen, verhuuropbrengsten, boekwinsten uit verkoop van activa en overige overige opbrengsten (€ 30 miljoen).

Verkoop belang KEMA

De bijzondere post in 2014 onder de overige baten heeft betrekking op de verkoop van het 25,4% belang in KEMA aan DNV GL Group, inclusief de afwaardering van de hieraan gerelateerde put en call opties. Deze is als volgt verantwoord:

€ miljoen

2014

Verkoopprijs

80

Af: boekwaarde belang

23

Bruto boekwinst

57

  

Afwaardering opties

17

Boekwinst voor belastingen (overige baten)

40

  

Vennootschapbelasting

5

Boekwinst na belastingen

45

Ten aanzien van de bruto boekwinst is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Bij de afwaardering van de opties is de hiervoor verantwoorde latentie vrijgevallen ten gunste van het resultaat, zodat per saldo een netto boekwinst op de verkoop van het belang in KEMA is gerealiseerd van € 45 miljoen.