Noot 24 Personeelskosten

Personeelskosten

€ miljoen

2015

2014

Salarissen

 

330

 

328

Sociale lasten

 

39

 

39

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

40

 

45

     

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

12

 

8

 

Lasten voor overige langetermijnpersoneelsbeloningen

8

 

8

 
  

20

 

16

     

Overige personeelskosten

 

15

 

16

     

Totaal

 

444

 

444

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

20141

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

45

-

-

45

Dotatie voorziening

-

21

10

31

Vrijval voorziening

-

-13

-3

-16

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2014

45

8

8

61

     

2015

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

40

-

-

40

Dotatie voorziening

-

19

9

28

Vrijval voorziening

-

-7

-2

-9

Rentekosten

-

-

1

1

     

Totaal 2015

40

12

8

60

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen.

Voor de nadere toelichting op de overige lange termijn personeelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 125 miljoen (2014: € 115 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures. De externe personeelskosten met betrekking tot 2014 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast in verband met de toepassing van de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS5) voor Endinet Groep.

Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2015

2014

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.411

5.547

- per 31 december

5.388

5.433

- aantal medewerkers buiten Nederland

172

151

 

Het aantal medewerkers werkzaam bij beëindigde bedrijfsactiviteiten bedraagt ultimo 2015 265 fte's (2014: 293 fte's).

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerders Liander N.V. en Endinet B.V.. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van bestuurders en topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige (interne en externe) functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In de separate jaarberichten van beide netbeheerders, die in het tweede kwartaal van 2016 zullen worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerders van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2015. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

Korte termijn variabele beloningen

Lange termijn variabele beloningen

Totaal

€ duizend

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

P.C. Molengraaf

251

231

75

42

74

69

400

342

M.R. van Lieshout

236

218

71

39

69

65

376

322

I.D. Thijssen1

208

160

-

-

-

-

208

160

         

Totaal

695

609

146

81

143

134

984

824

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen. Het vaste salaris is in 2015 vooral gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar omdat er vanaf 2015 geen pensioen kan worden opgebouwd voor dat deel van het salaris dat hoger is dan € 100.000,-. Dit deel van de pensioenopbouw is daarom met ingang van 2015 onderdeel geworden van het vaste salaris. De korte termijn variabele beloning betreft het bedrag wat is verdiend over het verslagjaar. Over 2014 heeft de Raad van Commissarissen gebruik gemaakt van haar discretionaire bevoegdheid om de korte termijn variabele beloning te verlagen. De lange termijn variabele beloning betreft een vergoeding die is verdiend over een periode van drie jaar. Ultimo 2015 is de lange termijn variabele beloning over de periode 2013 – 2015 vastgesteld. Voor het verslagjaar 2014 betrof dit de periode 2012 – 2014. Voor de realisatie van de korte en lange termijn variabele beloning wordt verwezen naar het remuneratierapport.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2015

2014

P.C. Molengraaf

19

41

M.R. van Lieshout

18

39

I.D. Thijssen1

18

28

   

Totaal

55

108

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000,-. Dat houdt in dat vanaf 2015 geen pensioen meer wordt opgebouwd voor het deel van het salaris dat hoger is dan € 100.000,-. Dit verklaart de daling van de pensioenpremies en de stijging van de vaste salarissen in 2015.

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2015

20142

P.C. Molengraaf

25

57

M.R. van Lieshout

25

57

I.D. Thijssen1

11

9

   

Totaal

61

123

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding, het gebruik van een dienstauto en tot en met 2014 de crisisheffing.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2015

2014

E.M. d'Hondt, voorzitter

26,7

17,3

F.C.W. Briët1

-

30,9

Mw. J.G. van der Linde

17,8

11,5

B. Roetert2

15,4

-

Mw. J.W.E. Spies3

-

11,0

Mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer4

33,7

28,4

J.C. van Winkelen5

21,4

30,9

   

Totaal

115,0

130,0

De verschillen in beloning hangen mede samen met de duur dat individuele commissarissen hun functie hebben bekleed en/of er sprake was van toepasbaarheid van de WNT.