Noot 25 Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2015

2014

Dotaties / vrijval voorzieningen

-60

-80

Huisvesting en transport

14

15

Huren, leasen en pachten

43

43

Stafdiensten en ICT

55

53

Precario en overige belastingen

111

81

Overig

45

38

   

Totaal

208

150

Er is sprake van een positief resultaat van € 60 miljoen inzake dotaties en vrijval van voorzieningen (2014: vrijval van € 80 miljoen). Dit betreft met name de afwikkeling van de CDS voor een bedrag van € 66 miljoen (2014: € 80 miljoen vrijval voorziening en waardemutatie CDS). Zie noot [8] voor een nadere toelichting op deze vrijval. Daarnaast is er sprake van dotaties aan overige voorzieningen van € 6 miljoen (2014: nihil).

De kosten van precario en overige belastingen bedragen in 2015 € 111 miljoen ten opzichte van € 81 miljoen in 2014. De stijging van de kosten met € 30 miljoen is het gevolg van precarioheffing door diverse nieuwe gemeenten gedurende 2015 alsmede hogere in rekening gebrachte tarieven.

Voor een nadere toelichting over de kosten uit hoofde van operationele leases wordt verwezen naar noot [19].

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2015

2014

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,8

0,7

andere assurancewerkzaamheden

0,3

0,4

   

Totaal

1,1

1,1

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2014 en 2015.