Noot 26 Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overig

Totaal

2015

    

Afschrijvingen

6

212

92

310

Desinvesteringen

2

13

13

28

     

Totaal 2015

8

225

105

338

     

2014

    

Afschrijvingen

4

205

83

292

Desinvesteringen

5

12

12

29

(Terugname) bijzondere waardeverminderingen

-5

-

-1

-6

     

Totaal 2014

4

217

94

315

Onder de desinvesteringen zijn begrepen de versnelde afschrijvingen van buiten gebruik gestelde activa. In de kolom Overig is de afschrijving op de immateriële vaste activa verantwoord.