Noot 29 Belastingen

Belastingen

€ miljoen

2015

2014

Belastinglast

-59

-68

Mutatie latente belastingen

-8

-20

   

Totaal

-67

-88

De belastinglast van € 59 miljoen bestaat uit een last van € 73 miljoen over het boekjaar 2015 alsmede een aanpassing op voorgaande jaren van € 14 miljoen (bate).  Deze aanpassing heeft hoofdzakelijk betrekking op de vrijval van een voorziening, welke in overleg met de belastingdienst fiscaal plaatsvindt in 2015 in plaats van 2014.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2015 van de fiscale eenheid Alliander N.V. (inclusief de verschuldigde vennootschapsbelasting over het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten)  bedraagt € 78 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2015 (€ 82 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 4 miljoen).

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2015

2014

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Boekwinst verkoop deelneming

-

-3,4

Overige permanente verschillen

0,1

0,8

   

Effectieve belastingdruk

25,1

22,4

De hogere effectieve druk in 2015 wordt veroorzaakt door het saldo van het niet gewaardeerde verlies van Alliander AG (opwaarts effect), toepassing van fiscale investeringsfaciliteiten (neerwaarts effect)  en fiscaal niet aftrekbare kosten (opwaarts effect). De lagere effectieve druk in 2014 wordt veroorzaakt doordat over de boekwinst die is behaald met de verkoop van de deelneming KEMA geen vennootschapsbelasting is verschuldigd.

De effectieve druk begrepen in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedraagt 25%.