De blik vooruit: wat je van ons mag verwachten

Resultaten

Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in 2016, verwacht Alliander in 2016, onverwachte en eenmalig ontwikkelingen uitgesloten (onder andere verkoop Endinet), ten opzichte van 2015 een lager bedrijfsresultaat.

Investeringen

De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen, bedragen in 2016 naar verwachting gezamenlijk circa € 600 miljoen. De mate waarin decentrale opwekking en teruglevering van energie op het net hun intrede gaan doen, is mede van invloed op het vaststellen van het niveau van onze meerjaren investeringen. Daarnaast staan in 2016 investeringen gepland voor onder andere de herontwikkeling van het hoofdkantoor in Arnhem en in nieuwe activiteiten.

Na de start van de grootschalige aanbieding van slimme meters in 2015, zal deze in 2016 verder opgeschaald gaan worden. Naar verwachting zal hier in 2016 circa € 100 miljoen worden geïnvesteerd.

Financieel beleid

Het financiële beleid van Alliander is erop gericht financieel sterk en flexibel te zijn en te blijven, alsmede te allen tijde goede toegang te hebben tot de vreemd vermogen kapitaalmarkt. Hierin wordt voorzien door minimaal een solide A rating profiel op stand-alone basis te handhaven en door onder meer zorg te dragen voor een evenwichtig aflossingsschema, een gebalanceerd investeringsplan, het beheersen van de operationele kosten, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen.

Belang duurzaamheid voor toekomstige financiering

Gedurende 2015 was een duidelijke verschuiving van geldstromen zichtbaar in de kapitaalmarkten. Grote beleggers kondigden aan een deel van hun totale beleggingsportefeuille duurzamer te gaan beleggen. De markt voor Green Bonds liet een stevige groei zien. Duurzame prestaties van bedrijven worden vanuit financieringsperspectief steeds belangrijker. In toenemende mate hanteren beleggers duurzame criteria bij hun investeringsselectie. Ook Alliander wordt door de kapitaalmarkt financieel- economisch én maatschappelijk beoordeeld op haar prestaties.

Ons maatschappelijk en financieel presteren moet dan ook steeds meer in samenhang worden bekeken. Om deze reden is in 2015 een start gemaakt met een impactmeting van Alliander, waarbij het effect van ons handelen op de samenleving kwantitatief wordt bepaald; economisch, sociaal en ecologisch. In dit verslag zijn eerste impactmetingen op projectniveau opgenomen, in 2016 willen wij verdere stappen nemen in de ontwikkeling van maatschappelijke impactmeting.

Alliander zal komende jaren verder gaan met het verbeteren van zijn duurzame prestaties, op weg naar een klimaatneutrale onderneming in 2023. In 2016 zullen we naar verwachting 5% van onze netverliezen hebben verduurzaamd. In 2017 verwachten we verdere stappen in de verduurzaming van ons netverlies te zetten. We maken werk van het verduurzamen van onze gebouwen zoals ons vernieuwde hoofdkantoor en maken onze assets energiezuiniger. Zo willen we het energieverbruik in onze onderstations met 30 procent verminderen. Onze exacte plannen en doelstellingen zijn ook terug te lezen in het Alliander Jaarplan 2016 dat ook te vinden is op www.alliander.com.

We nemen graag het voortouw in de verduurzaming van ons bedrijf en stimuleren ook andere infrabeheerders hetzelfde te doen. Daarom hebben we in 2014 de landelijke coalitie Groene Netten geïnitieerd, waarin samenwerking en uitwisseling van kennis centraal staan. De coalitie zal in 2016 bestuurlijk worden bekrachtigd en verder worden ontwikkeld.