Opinie van het Alliander stakeholderpanel

Beste lezer van het verslag,

Het stakeholderpanel is blij met de uitnodiging van Alliander om feedback te geven op het Jaarverslag 2015. Door middel van deze verklaring vatten we graag onze feedback op het verslag samen, teneinde Alliander ertoe te bewegen het verslag nog beter aan te laten sluiten op de behoeftes van stakeholders.

Alliander heeft enkele jaren geleden besloten het Jaarverslag op te stellen langs de informatiebehoeftes van de verschillende stakeholders: klanten, medewerkers en aandeelhouders & investeerders. Deze aanpak juichen wij toe. Daarnaast bemerken wij dat het verslag ook externe waardering krijgt in bijvoorbeeld de Transparantiebenchmark en zien wij dat Alliander grote stappen heeft genomen in de integratie van niet-financiële en financiële gegevens. Zo onderschrijven wij de route die Alliander neemt in het centraal stellen van duurzaamheid in het verslag.
Verder is het goed om te zien dat Alliander stappen heeft genomen op het gebied van de circulaire economie de monetarisering van zijn impact, het verder verfijnen van het proces van waardecreatie en de nauwere aansluiting op de materialiteitsmatrix. Om het verslag ons inziens een stap verder te brengen willen we Alliander wijzen op de volgende mogelijkheden hiervoor.

Meer ambitie

Door zijn unieke positie in de keten is het voor Alliander mogelijk om partijen te verbinden die samen de energietransitie en een duurzaam Nederland mogelijk maken. Afgaande op de doelstellingen die Alliander zichzelf stelt, evenals de voorbeelden die Alliander in dit verslag geeft, zien wij dat deze ambitie wel degelijk manifest is. Echter, wij lezen dit nog onvoldoende terug in het verslag. Als Panel hopen we op meer doelstellingen op de lange termijn en een implementatieplan om deze te realiseren. Uit gesprekken met Alliander maken wij op dat dit een dilemma is. Enerzijds wil Alliander de ambitie uitspreken, maar anderzijds wil het als semi-publieke instelling dichtbij zijn formele rol in de energiesector blijven. Wij hebben kennis genomen van dit dilemma, maar zouden Alliander desondanks willen uitdagen om meer ambitie te tonen. Met name in de beïnvloeding van de waardeketen is, door de bijzondere positie van Alliander hierin, nog aanvullende winst te behalen.

Sterkere koppeling tussen strategie, doelstellingen en resultaten

Het verslag is nauw aangesloten op de materialiteitsanalyse en is gericht op de belangrijkste stakeholdergroepen. Met de keuze voor een dergelijke indeling is het wat lastig te achterhalen hoe Alliander presteert ten opzichte van bijvoorbeeld het jaarplan van het afgelopen jaar en hoe de materiële onderwerpen zich verhouden tot doelstellingen en resultaten.

Het verslag zou aan kracht winnen door een heldere rode lijn die loopt van trends via strategie tot indicatoren. Deze rode lijn zou langetermijn-doelstellingen kunnen bevatten, de resultaten over een aantal jaren, en aan kunnen sluiten op de jaarplannen van 2015 en 2016. Het verslag wint verder aan kracht met meer heldere voorbeelden van concrete investeringen en aantoonbare verbeteringen voor klanten.

Kijkend naar de toekomst is het noodzakelijk om de komende jaren goed zicht te houden op de talrijke sector- en keteninitiatieven die voor de energietransitie worden opgestart en te zorgen dat er goede dialogen en samenwerking met externe partners wordt georganiseerd, geïntensiveerd en gestimuleerd.

Transparant over de bezoldiging

Bezoldigingen in de (semi-)publieke sector zijn een maatschappelijk en actueel onderwerp. Een deel van de medewerkers van Alliander (namelijk de medewerkers in dienst van Liander) valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Wij waarderen het dat wij onze zorgen mochten uiten over de huidige hoogte van de bezoldiging en dat Alliander desondanks de WNT1 organisatie-breed doorvoert binnen de daarvoor wettelijk gestelde termijnen. We geven Alliander mee hier in het jaarverslag transparant over te zijn en dit goed te duiden.

Graag willen wij ten slotte Alliander prijzen voor zijn opstelling richting stakeholders. Niet in de laatste plaats door de mogelijkheid die ons is geboden inhoudelijk feedback te geven op conceptversies van het jaarverslag en het inhoudelijke gesprek met het bestuur.

Jan Bijker - Voorzitter van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland.

Giuseppe van der Helm - voormalig directeur Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Nederland & lid van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark

Marleen Janssen van Groesbeek - lector Sustainable Finance Avans Hogeschool & expert duurzaamheidsverslaglegging

Dit is het eerste jaar dat Alliander een stakeholderpanel heeft geïnstalleerd om de conceptversie van het Jaarverslag 2015 van feedback te voorzien. Dit is een nieuwe stap in onze ambitie om de komende jaren te werken aan de verdere ontwikkeling van onze structurele stakeholderdialoog. Wij hebben een conceptversie van het Jaarverslag 2015 gedeeld met de panelleden. De panelleden hebben hier schriftelijk op gereageerd, deze input is verder besproken tijdens een lunchbijeenkomst in ons nieuwe circulaire gebouw te Duiven op 13 januari 2016. Hierbij was ook onze CFO Mark van Lieshout aanwezig . De feedback is gebruikt om dit verslag te verbeteren en wordt gebruikt voor de toekomstige doorontwikkeling. Het stakeholderpanel is onafhankelijk.
Ook meepraten over het jaarverslag of thema's waar Alliander mee bezig is? We staan open voor dialoog en organiseren ook geregeld ronde-tafel-sessies met onze stakeholders. Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.