Voorstel dividend 2016

De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van € 178,1 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 103,8 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2016.

Het dividend over 2016 is ten opzichte van 2015 gestegen met € 18,8 miljoen als gevolg van met name de verkoop van Endinet per 1 januari 2016.