Hoe financiën en duurzaamheid samen gaan

Dankzij onze financiële positie kunnen we blijven investeren in onze netten en de onderneming laten groeien. Hierdoor kunnen wij onze strategie uitvoeren en een faciliterende rol spelen in de energietransitie. In ons financieel beleid richten we ons op het handhaven van minimaal een solide A-ratingprofiel. Naast een solide financieel beleid zien we dat duurzaamheid eveneens aan belang wint in de overwegingen van aandeelhouders en overige investeerders. Alliander onderschrijft dit en geeft daarom de eigen duurzaamheidsdoelstellingen ook een prominentere rol in de interne sturing en externe financiering. De ontwikkeling heeft ons in staat gesteld voor het eerst een groene obligatielening uit te geven waarbij de opbrengsten exclusief worden aangewend voor duurzame investeringen.

Financieel Beleid

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's alsmede de normen hierbij hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A-rating profiel op een stand-alone basis. Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2013 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. Voor de berekening van de ratio’s in 2015 is geen rekening gehouden met de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) voor de Endinet Groep.

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

norm

31 december 2016

31 december 2015

FFO / nettoschuldpositie1

> 20%

26,6%

28,1%

Rentedekking2

> 3,5

8,3

7,6

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

32,6%

34,3%

Solvabiliteit3

> 30%

58,5%

55,7%

  • 1 De ratio Funds From Operations (FFO)/nettoschuldpositie betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties, de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met het saldo afschrijvingen en amortisaties op de materiële en immateriële vaste activa en vooruitontvangen opbrengsten en gedeeld door de nettoschuldpositie.
  • 2 De ratio rentedekking betreft het 12-maands resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor de mutaties in de actieve en passieve belastinglatenties en de bijzondere posten en fair value mutaties, verhoogd met de afschrijvingen op de materiële en immateriële vaste activa en het saldo financiële baten en lasten gedeeld door het saldo financiële baten en lasten gecorrigeerd voor bijzondere posten en fair value mutaties.
  • 3 Onder solvabiliteit wordt verstaan het eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door het balanstotaal minus de vooruitontvangen opbrengsten.

Per 31 december 2016 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 26,6% (ultimo 2015: 28,1%) ten opzichte van een minimum van 20%. De daling is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het vergelijkbare bedrijfsresultaat als gevolg van lagere tarieven en hogere precariolasten.

Per 31 december 2016 is de ratio rentedekking uitgekomen op 8,3 (ultimo 2015: 7,6). Deze stijging wordt met name veroorzaakt  door lagere rentelasten. In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/(som nettoschuldpositie en eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2016 32,6% (ultimo 2015: 34,3%). Conform het financieel beleid van Alliander mag deze ratio maximaal 60% bedragen.

De ratio solvabiliteit bedraagt per 31 december 2016 58,5% (ultimo 2015: 55,7%) ten opzichte van een minimum van 30%. De stijging ten opzichte van 2015 wordt met name veroorzaakt door een stijging van het eigen vermogen ten opzichte van gelijkblijvende totale activa exclusief gepassiveerde bijdragen.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid (als onderdeel van het financieel beleid) voorziet in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij de door de toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en tenzij na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere in veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Reguliere investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Innovaties worden vanuit de Raad van Bestuur beoordeeld. Behalve aan kwantitatieve eisen moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerders.

Dialoog met onze financiële stakeholders

Alliander voert een actief beleid om een constructieve en open dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, duurzaamheidsbeoordelaars, analisten en pers. We proberen alle stakeholders goed en tijdig van relevante financiële, duurzaamheidsinformatie en andere gegevens te voorzien. Dat doen we onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.

Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Een volledig overzicht van alle aandeelhouders staat op www.alliander.com. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2016 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast acht Alliander (bilaterale) contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om eveneens van belang. Een overzicht van de overlegstructuren met aandeelhouders is terug te vinden op de website van Alliander.

Investeerder aan het woord

In april gaf Alliander voor het eerst groene obligaties, Green Bonds, uit. Daarmee werd een investeringsbedrag van € 300 miljoen opgehaald, waarmee duurzame projecten konden worden gefinancierd. Vermogensbeheerder Actiam schreef erop in. “De beleving van de green bond moet echt groen zijn”, vertellen portfoliomanager Foppe-Jan van der Meij en ESG-analist Bas Wetzelaer (repsectievelijk rechts en links op de foto). 

“Actiam is een verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van ruim 55 miljard euro. Met onze fundamentele beleggingsbeginselen stellen we strikte eisen aan onze beleggingen. Bij de selectie van onze investeringen kijken we eerst naar de financiële gezondheid en het verwachte rendement van een organisatie. Daarnaast hebben we als doel om het duurzame karakter van onze beleggingen te verbeteren. Dat doen we door bedrijven te selecteren met een duurzame bedrijfsvoering, en ook green bonds helpen daarbij. Het laat ook zien dat je als investeerder verantwoord bezig bent. Klanten merken en waarderen dat. Dat neemt niet weg dat we niet zomaar in elke green bond investeren. Er moet rendement mee te behalen zijn. En de beleving van de green bond moet ook echt groen zijn. Als een kolenmijn een green bond uitgeeft voor een windmolen, dan is dat niet geloofwaardig. Voor Alliander geldt dat zeker wel. Het bedrijf is kredietwaardig, speelt een actieve rol in de energietransitie en kent een duurzame bedrijfsvoering. De investeringen in de green bond kwamen bijvoorbeeld ten goede aan de aanbieding van slimme meters, het optuigen van slimme netwerken en verduurzaming van het nieuwe pand in Duiven. We kijken daarbij goed naar de maatschappelijke en financiële impact die dat soort projecten hebben. We zien graag dat die groter wordt.”

“De relatie tussen onze organisaties is redelijk nauw. Alliander is een partij waar we al lang in investeren, de lijnen zijn kort. Alliander is er goed in om investeerders te ‘involven’/betrekken. We treffen elkaar regelmatig en maken dan onze wensen kenbaar, geven onze visie. Wat er vervolgens gebeurt, volgen we via de jaarcijfers, het nieuws en de maatschappelijke impactrapportage. Het is voor ons immers van belang of het bedrijf de beloftes, bijvoorbeeld op het gebied van energie efficiency-verbetering en het aantal aangeboden slimme meters, ook kan waarmaken. Daarbij lezen we ook tussen de regels door: is het bedrijf open over zaken die beter kunnen? Alliander spreekt helder en duidelijk over strategie en doelstellingen. ‘What you see is what you get’, en dat werkt wel zo prettig.”

Voorstel winstbestemming 2016

De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 178,1 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 103,8 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2016.
Het dividend over 2016 is ten opzichte van 2015 gestegen met € 18,8 miljoen als gevolg van het gestegen netto resultaat in 2016, met name veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van Endinet per 1 januari 2016.

Dividend

Institutionele beleggers

Institutionele obligatiebeleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en banken verstrekken een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering. Dit zijn internationale professionele partijen. We houden onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector. Hiertoe verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, investor-relation activiteiten. In dit kader hebben we in maart en september 2016 investor calls gehouden. Hierin kwamen diverse onderwerpen ter sprake, waaronder de methodebesluiten en gereguleerde WACC voor de nieuwe reguleringsperiode, de impact op Alliander van de uitruil van netwerken tussen Alliander en Enexis en de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel STROOM door de Eerste Kamer.

Hiernaast is ten behoeve van de green bond uitgifte in april 2016 een roadshow gehouden. Daarbij brachten we een bezoek aan beleggers in Parijs, Frankfurt, Amsterdam en Londen om hen te informeren over het beleid van Alliander ten aanzien van duurzaamheid en de te financieren projecten.

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2016 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen

De bedragen in 2019, 2022, 2024 en 2026 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van de obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen en overige leningen. Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. In april heeft Alliander voor € 300 miljoen een nieuwe obligatie uitgegeven tegen een couponrente van 0,875% en een looptijd van 10 jaar. Het was de eerste keer dat Alliander een green bond uitgaf. Dit betreft een obligatielening waarvan de opbrengsten exclusief moeten worden aangewend voor investeringen met een duurzaam karakter. De opbrengsten van deze green bond kwamen ten goede aan de herfinanciering van met name investeringen in slimme meters en het duurzaam gerenoveerde kantoor in Duiven.

Per 31 december 2016 staat voor een boekwaarde van € 1.394 miljoen (nominaal: € 1.400 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over een ECP-programma van € 1.500 miljoen. Dit bedrag is volledig afgedekt in euro's. Ultimo 2016 staat voor een boekwaarde van nominaal € 75 miljoen aan ECP-leningen uit.

Banken

In juli 2016 heeft Alliander zijn bestaande gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen tegen gunstige voorwaarden vernieuwd. De faciliteit is afgesloten met een groep van zes banken, waaronder twee nieuwe banken. De nieuwe faciliteit heeft een looptijd tot en met 29 juli 2021 met in 2017 en 2018 een optie om de faciliteit met 1 jaar te verlengen tot maximaal juli 2023. Evenals in voorgaande jaren is in het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Kredietbeoordelaars

Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid van Alliander. Hiertoe maakt Alliander gebruik van credit ratings. Het hebben van een credit rating is ook een verplichting onder de door rechtsvoorgangers van Alliander eind jaren 90 aangegane cross border leasecontracten. Alliander heeft credit ratings van S&P en van Moody’s. Deze ratings bestaan uit een langetermijnrating met outlook en een kortetermijnrating. De outlook geeft de verwachte verandering in de langetermijnrating aan voor de komende jaren. De ratings en outlook van S&P en Moody’s zijn ongewijzigd gebleven. De credit ratings zijn ultimo 2016 als volgt:

 

long term

short term

Standard & Poor's

AA- (stable outlook)

A-1+

Moody's

Aa2 (stable outlook)

P-1

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Hierbij is onder meer de reguleringssystematiek aan de orde gekomen, evenals de uitruil van de netwerken met Enexis.

De jaarlijkse reviews vonden plaats in oktober en november. Aan de hand van de hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander heeft S&P de kredietwaardigheid van Alliander opnieuw bepaald en de bestaande ratings en outlook herbevestigd. Moody’s heeft eind juli de ratings herbevestigd naar aanleiding van de gepubliceerde ontwerp methodebesluiten.