Samenstelling van de organisatie

Bij Alliander werken we met een divers medewerkersbestand. Niet alleen in functioneel opzicht – er werken volop technici en ICT’ers, maar ook experts op het gebied van verandermanagement of financiën – maar ook in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. Iedere medewerker levert vanuit de eigen persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring een bijdrage aan de gezamenlijke organisatiedoelen.

Personeelsinformatie

verdeling man vrouw

  leeftijdsopbouw

  Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

  Alliander wil een divers bedrijf zijn, waar iedereen meetelt, zich thuis voelt en zijn talenten ten volle kan benutten. Hoewel energiegerelateerde beroepen in de top van mannenberoepen staan, streven wij naar een gevarieerd personeelsbestand. We merken dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming en samenwerking. Bovendien vinden we dat collega's zichzelf moeten kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, (culturele) afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit en seksuele geaardheid. Daarom stimuleren we het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, niet-westerse allochtonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  In 2016 waren er 7.148 medewerkers bij ons in dienst. Het merendeel (80%) van hen is man. We zien een evenredige vertegenwoordiging in leeftijden. Het percentage vrouwen in een leidinggevende positie daalde het afgelopen jaar: van 25,6% naar 24,7%. Wij werken gericht aan het verhogen van dit percentage.

  Arbeidsparticipatie via step2work

  Alliander is ervan overtuigd dat het hebben van werk bijdraagt aan de maatschappelijke participatie. Zeker voor mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door een fysieke of geestelijke beperking) is de toetreding zonder ondersteuning een grote opgave. In 2016 boden we een leer-werkbaan aan in totaal 104 jongeren, 50-plussers en mensen met een fysieke beperking (2015: 103). In Amsterdam droegen we bij aan bemiddeling van kandidaten in het jongerenproject I’m power in een samenwerkingsverband met Nuon en Philips, gemeente Amsterdam en lokale partijen binnen Amsterdam.

  Ingrid Thijssen verkozen tot Topvrouw 2016

  Ingrid Thijssen, lid van de Raad van Bestuur van Alliander, is Topvrouw van het jaar 2016. Inzet voor diversiteit was een belangrijk criterium voor de verkiezing, naast onder andere de span of control, de zwaarte van de functie met de behaalde resultaten en de rol in innovatie in de organisatie. De jury prees Ingrid “vanwege haar lef en verbindende leiderschapsstijl, waarmee zij een belangrijke rol vervult in een door mannen gedomineerde wereld. Maar ook in een branche met een grote maatschappelijke relevantie”.

  Sociaal convenant

  In november 2016 liep het Sociaal Plan 2013-2016 af. Alliander heeft samen met de Medezeggenschap en vertegenwoordigers van vakorganisaties overlegd over de situatie daarna. Op basis van die gesprekken zijn nieuwe afspraken gemaakt over het sociaal beleid bij organisatieontwikkelingen van Alliander in de komende jaren. We voerden het gesprek vanuit één gezamenlijke doelstelling: voorkomen van onvrijwillige werkloosheid (boventalligheid). Goede strategische personeelsplanning en loopbaanbeleid voorkomen gedwongen ontslagen. Bij sommige organisatieontwikkelingen kunnen extra maatregelen nodig zijn om natuurlijk verloop te stimuleren. Duurzame inzetbaarheid faciliteren we voor alle medewerkers.
  Boventalligheid zal ondanks alle inspanningen niet altijd te voorkomen zijn. Regelingen zoals in een sociaal plan kunnen dus nog niet gemist worden. Daarom hebben de partijen vanaf einde looptijd van het Sociaal Plan voor een vangnet gezorgd. Ze zijn een convenant overeengekomen voor medewerkers die toch boventallig worden. Het convenant geldt van 1 november 2016 tot 1 november 2019.

  Interne salarisverhouding

  Er is wereldwijd een maatschappelijke discussie gaande over de transparantie rond salarisverhoudingen in organisaties. Alliander wil hier open over rapporteren. Het totale inkomen van de CEO bedraagt bij ons 5,1 maal de mediaan van de salarissen van alle medewerkers van Alliander in Nederland. Dit is lager dan het gemiddelde van de 1000 grootste bedrijven in Nederland. Deze factor zal de komende jaren verder afnemen door vrijwillige afbouw van de bezoldigingsgrens, waarbij bestaande contracten worden gerespecteerd parallel aan de wettelijke overgangstermijnen.

  Impactcase: Duurzame renovatie kantoren Duiven en Arnhem

  De afgelopen twee jaar zijn de twee grote locaties Duiven en Arnhem herontwikkeld en hebben een volledige metamorfose ondergaan. Om dit te verwezenlijken hebben we gekozen voor een andere manier van aanbesteden waarbij partijen, zoals architecten en uitvoerders integraal hebben samengewerkt. Dit heeft geresulteerd in twee gebouwen die op dit moment kunnen gelden als best practices voor duurzaamheid en circulariteit.

  Sinds de opening van het gebouw in Duiven (november 2015) zijn er in totaal meer dan 5.000 personen rondgeleid die geïnteresseerd waren in duurzaam en circulair renoveren. Vergaande energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie leveren naar verwachting bijna vier miljoen euro op aan vermeden milieu-impact over de levensduur vergeleken met een standaard kantoorgebouw in Nederland uit 2016. Energiebesparing wordt gerealiseerd door gasloze toepassing van warmte- en koudesystemen, recirculatie, innovatieve isolatie en zonnepanelen. Om deze gebouwen te realiseren is gebruik gemaakt van gerecycled materiaal en hebben wij circulaire aspecten in het ontwerp, de bouwmaterialen én het business model toegepast. Bijvoorbeeld ’light as a service’ voor verlichting en armaturen van gerecyclede condensatoren.

  Door remontabel te verbouwen is voor de dakconstructie in Duiven 30% minder staal gebruikt dan gebruikelijk in de markt. Gebruik van gerecycled materiaal levert daarnaast ook nog eens minder impact op voor het milieu. Hiermee is  de milieu-impact van de bouw en de gebruikte materialen aanzienlijk beperkt tot 5 miljoen euro aan maatschappelijke kosten en behalen we hoge BREEAM-scores (standaard voor het meten van duurzaamheids van gebouwen te meten). Het gebouw Duiven is daadwerkelijk gecertificeerd op het hoogste niveau (Outstanding). Waterbesparende maatregelen verminderen het drinkwatergebruik van Alliander met naar verwachting 7 miljoen liter.