Interactie met stakeholders

In dialoog met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. En samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. Samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:

  • Key stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en investeerders.

  • Overige stakeholders zoals: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.

Contactmomenten

De dialoog met stakeholders voeren we op gestructureerde basis en ad hoc. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met de ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. We staan regelmatig in contact met politici in Den Haag en bij de Europese instituten en we onderhouden contact met toezichthouders.
In 2016 is de Raad van Bestuur begonnen met een rondgang langs alle gemeenten en provincies in ons verzorgingsgebied, om de dialoog aan te gaan over de uitdagingen voor de toekomstige energievoorziening en om in gesprek te gaan over de strategie van Alliander. Er is gesproken met een groot aantal bestuurders met als doel ambities en keuzes te bespreken in het licht van klimaatdoelstellingen en energietransitie.

Interactie met stakeholders

Stakeholder

 

Organisatie of Platform

 

Interactievorm

 

Typering

 

Referentie Jaarverslag

Stakeholder Klanten
Consument

 

Klantcontact webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman
Klantenpanels
Consumentenorganisaties

 

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek (4 keer jaar)
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog (o.m. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis)

 

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Klant

Zakelijke Klant

 

Brancheorganisaties
Energiecoöperaties

 

Dialoog en relatiebeheer (o.m. VEMW, Uneto VNI, Bouwend Nederland, VNO NCW)

 

Samenwerking, dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Klant

Stakeholder Medewerkers

 

Medewerkeronderzoek
Medezeggenschap
Jongerennetwerk Tension
Vrouwennetwerk Lianne
GBLT-netwerk Pride
Personeelsvereniging
Foundation
Vakbonden

 

Kwantitatief onderzoek (ieder kwartaal)
Formele overlegvergadering (maand)
Dialoog/ workshops/ bijeenkomsten
Idem
Idem
Medewerkersvereniging
Medewerkersvrijwilligerswerk
Periodiek arbeidsvoorwaarden overleg

 

Participatie,
dialoog, medewerkersbetrokkenheid en -inititatieven, formeel (arbeidsvoorwaarden) overleg

 

Medewerker

Stakeholder Aandeelhouders en
Investeerders

 

Belanghebbende Provincies en
Gemeenten

 

Algemene Vergadering Aandeelhouders (tenminste 1 keer/jaar)
Grootaandeelhouders overleg (3 keer/jaar)
Bedrijfsbezoeken, bestuurlijk overleg, individueel contact. Tweejaarlijks reputatie-onderzoek. Periodieke Nieuwsbrief

 

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

 

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties (periodiek)

 

Verantwoording en toelichting

 

Financieel

Maatschappelijke stakeholders
Overheden

 

Rijksoverheid en Europese Unie

 

Consultatie, inspreken, zienswijzen (projecten, adhoc)

 

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Provincies en Gemeenten

 

Consultatie, samenwerking, projecten (o.m. IPO en VNG)

 

Afstemmen klimaat- en milieuplannen en projecten

 

Aandeelhouders en investeerders

Politiek

 

Eerste en Tweede kamer Staten
Generaal, ministeries

 

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek.

 

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

 

Alle stakeholders

Toezichthouders

 

Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Financiele Markt
College Bescherming Persoonsgegevens
EU Toezichthouders

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

  

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Staatstoezicht op de Mijnen

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

Energiesector

 

Cedec, Cogen
EnergieNederland
Energieproducenten/ -leveranciers
Energy Storage Nederland
European Distribution System
Operators for electricity (Edso)
Eurelectric, Eurogas, ENCS
IGU, IEA
Flexible power Alliance Network (FAN)
Netbeheer Nederland
Nedu
Tennet
Werkgeversvereniging WENb

 

Deelname bestuur (maandelijks)
Werkgroepen (maandelijks)
Stichting E-laad (continue)

 

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

 

Klant

Leveranciers

 

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

 

Dag van de aannemerij
Leveranciersdagen
Thema-overleg
Overleg verantwoord inkopen

 

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

 

Financieel

Kennisinstellingen

 

Onderwijs- en kennisorganisaties
Sustainable Electrical Energy Center of
Expertise

 

Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

 

Kennisuitwisseling en partnerships

 

Medewerker

Media

 

Landelijke, regionale media

 

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie. Tweejaarlijkse kwalitatief onderzoek.

 

Informeren, positioneren

 

Alle stakeholders

Maatschappelijke organisaties

 

Natuur en Milieu
Nudge
Stichting de Opkikker
Nederland Cares

 

Consultatie en dialoog over aanleg projecten, vrijwilligerswerk (projecten, adhoc)

 

Faciliteren duurzame energie voorziening

 

Klant

  

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

 

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen (veelvuldig)

 

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

 

Klant

Partnerrelaties

 

Amsterdam Economic Board, Economic Board Arnhem Nijmegen
European Energy-Information
Sharing & Analysis Centre
Foundation rural energy services
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network coalition
Global Smart City & Community Coalition
Global Reporting Initiative
Groene Zaak
Kenniskring Amsterdam
Hier Klimaatverbond Nederland
Milieu Centraal
MVO Nederland
Nederlandse vereniging duurzame energie
Open compliance and ethics
group
Smart Energy Collective
Stichting de Energiebank
Stichting USEF
The Open Global Data
Management Community
Urgenda
Vereniging Eigen Huis
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Woman Capital
World Economic Forum

 

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring, strategische samenwerking

 

Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren, nieuwe modellen voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling

 

Klant

    Stakeholderinformatie en het jaarverslag

    Maatschappelijke trends en stakeholderdialogen vormen de basis voor de identificatie van de belangrijkste thema’s, waarover we rapporteren. Hierover zijn we met onze stakeholders in 2016 in gesprek gegaan.

    Daarbij hebben we onze stakeholders gevraagd om thema's aan te geven waarover wij verantwoording zouden moeten afleggen in dit verslag. Onze stakeholders hebben de effecten van (maatschappelijke) thema’s voor de organisatie beoordeeld in een kwantitatieve materialiteitstoets. In 2016 hebben wij op basis van kwalitatieve stakeholderinformatie de materialiteit van thema’s herijkt.

    Stakeholders selecteren veelal thema’s die raken aan onze operationele werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld veilig werken, leveringszekerheid en opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Daarnaast kiezen zij voor thema’s waarmee Alliander zich in de toekomst kan onderscheiden, zoals de energietransitie, energiebesparing en innovatie. Deze uitkomsten zijn ook in de Raad van Bestuur besproken, waar is geconcludeerd dat de door de stakeholders aangegeven onderwerpen in hoge mate aansluiten op de inspanningen die Alliander levert voor zijn stakeholders. Een stakeholderpanel is actief betrokken bij de inhoud van het Jaarverslag en heeft haar indrukken over het concept Jaarverslag 2016 rechtstreeks gedeeld met de Raad van Bestuur.