Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

203

 

282

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

43

 

54

- belastingen

29

 

68

 

42

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-9

 

5

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

327

 

329

Boekresultaat verkoop Endinet

33

 

-

 

-176

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-10

 

-7

 

- handels- en overige vorderingen

 

-61

 

10

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

29

 

20

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

-42

 

23

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-35

 

-32

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

555

 

527

      

Betaalde rente

 

-47

 

-65

 

Ontvangen rente

 

2

 

2

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-56

 

-88

 

Totaal

  

-101

 

-151

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

454

 

376

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-666

 

-680

 

Bijdrage investeringen van derden

14

96

 

99

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

14

 

-5

 

Verkoop HS net

 

7

 

-

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

 

-

 

359

 

Kasstroom uit aankoop 450connect GmbH

 

-

 

-5

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-549

 

-232

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-

 

-100

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

183

 

29

 

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

13

81

 

-27

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

13

-11

 

4

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

11

15

 

10

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-16

 

-16

 

Betaald dividend

 

-104

 

-85

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

148

 

-185

      

Nettokasstroom

  

53

 

-41

      

Liquide middelen per 1 januari

  

48

 

89

Nettokasstroom

  

53

 

-41

      

Liquide middelen per 31 december

  

101

 

48