Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2017

2016

Netto-omzet

21

1.697

 

1.584

 

Overige baten

22

143

 

139

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.840

 

1.723

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-402

 

-402

 

Personeelskosten

24

-485

 

-462

 

Externe personeelskosten

24

-151

 

-123

 

Overige bedrijfskosten

25

-329

 

-333

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.367

 

-1.320

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-396

 

-395

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

228

 

199

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.535

 

-1.516

      

Bedrijfsresultaat

  

305

 

207

      

Financiële baten

27

 

67

 

18

Financiële lasten

28

 

-110

 

-72

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

9

 

-5

Resultaat voor belastingen

  

271

 

148

      

Belastingen

29

 

-68

 

-42

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

203

 

106

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

33

 

-

 

176

Resultaat na belastingen[*]

  

203

 

282

  • * Het resultaat na belastingen 2017 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.