Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

1.597

1.559

   

Ontvangen

103

99

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-71

-66

Herrubricering

-

5

   

Boekwaarde per 31 december

1.629

1.597

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar).