Noot 15 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Langetermijnpersoneelsbeloningen

      

Vergoedingen na uitdiensttreding

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

12

9

40

42

52

51

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

5

12

7

6

12

18

Totaal

17

21

49

50

66

71

       

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

      

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

16

25

-

-

16

25

       

Boekwaarde per 31 december

33

46

49

50

82

96

Vergoedingen na uitdiensttreding

Naar aanleiding van de in 2008 opgetreden verslechtering van dekkingsgraad heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgesteld. Jaarlijks voert het ABP aan het begin van het jaar een evaluatie uit over de voortgang van het herstel op basis van het de gerealiseerde dekkingsgraad per eind van het voorgaande jaar. De dekkingsgraad per eind 2017 was 101.5%, de pensioenpremie bedroeg in 2017 21,1% van het pensioengevend salaris. Vanaf 1 januari 2018 stijgt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen naar 22,9%. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden.

Het relatieve aandeel van Alliander in de pensioenregeling van het ABP op basis van het aantal deelnemers bedraagt circa 0,5%. De in 2018 te betalen pensioenpremies voor de collectieve regelingen bedragen naar verwachting € 73 miljoen (waarvan naar verwachting € 54 miljoen voor rekening van Alliander zal zijn).

Naast de bovenstaande collectieve regelingen voor de pensioenregelingen in Nederland, kent Alliander een tweetal niet-materiële toegezegd-pensioenregelingen bij dochterondernemingen in Duitsland. Deze regelingen worden conform de gewijzigde IAS 19 verwerkt. Dit betekent dat met ingang van 2013 actuariële resultaten en herwaarderingen direct worden verwerkt. Als gevolg van de beperkte bedragen is dit niet zichtbaar in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding bedroeg aan het eind van 2017 € 2 miljoen (2016: € 2 miljoen) en is als volgt opgebouwd:

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Pensioenrechten en toegezegde rechten inzake de ziektekostenverzekering van gepensioneerde werknemers

-

-

2

2

2

2

       

Actuariële waarde per 31 december

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

Alliander kent een aantal overige langetermijnpersoneelsbeloningen. De voorziening omvat de volgende soorten uitkeringen:

  • jubileumuitkeringen; deze voorziening dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 10-, 20-, 30-, 40- en 50-jarig dienstverband en de uitkering bij beëindigen van het dienstverband wegens pensionering;

  • uitkeringen bij langdurig ziekteverlof; deze voorziening dekt de verplichting om gedurende een periode van twee jaar de betrokken medewerker zijn salaris geheel of gedeeltelijk door te betalen;

  • uitkering bij invaliditeit; Alliander is eigen risico drager voor de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze voorziening dekt de verplichting voor medewerkers van Alliander die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden en

  • uitkeringen bij werkloosheid; Alliander is eigen risico drager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een medewerker van Alliander werkloos wordt, dan komt de uitkering ten laste van Alliander voor een periode van 3 maanden tot maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden van de betrokkene.

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Jubileumuitkeringen

3

2

31

30

34

32

Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit

5

5

7

8

12

13

Uitkeringen bij werkloosheid

4

2

2

3

6

5

Overig

-

-

-

1

-

1

       

Boekwaarde per 31 december

12

9

40

42

52

51

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers van wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2017 is een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan de reorganisatievoorziening (2016: € 19 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind van 2017 € 12 miljoen (2016: € 18 miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoedingen/reorganisatie opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen inzake personeelsbeloningen

€ miljoen

Vergoedingen na uitdienst treding

Overige langetermijn- personeelsbeloningen

Ontslagvergoedingen/ reorganisatie-voorziening

Totaal

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 1 januari 2016

1

51

18

70

     

Mutaties 2016

    

Vrijval

-

-1

-8

-9

Dotatie

-

12

19

31

Rentekosten

-

1

-

1

Uitgekeerde bedragen

1

-12

-11

-22

Totaal

1

-

-

1

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2016

2

51

18

71

     

Mutaties 2017

    

Vrijval

-

-

-4

-4

Dotatie

-

12

10

22

Uitgekeerde bedragen

-

-11

-12

-23

Totaal

-

1

-6

-5

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2017

2

52

12

66

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen weergegeven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn gebruikt:

 

2017

2016

Sterftetabellen

generatietafel 2016 - 2186 jaarlaag 2017

generatietafel 2010 - 2060 jaarlaag 2016

Disconteringsvoet

-0,4%-1,26%

-0.01%-1.71%

Verwachte salarisstijging

2,5%

2,5%

Verwachte stijging WAO-/WIA-uitkering

2,0%

2,0%

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

De post kortetermijnpersoneelsbeloningen betreft alle verplichtingen aan het personeel – met uitzondering van het kortlopende deel van de lange termijnpersoneelsbeloningen – die naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum zullen worden afgewikkeld. Deze post omvat nog te betalen salarissen, vakantiedagen, bonussen en overige nog te betalen personeelslasten en bedroeg aan het eind van 2017 € 16 miljoen (2016: € 25 miljoen). Alliander heeft eind 2017 in overleg met de Ondernemingsraad en de vakbonden besloten voortaan in plaats van de variabele Resultaat Afhankelijke Beloning (RAB)- en Resultaat Deling (RD)-regeling een vaste eindejaarsuitkering (EJU) van 5,94% toe te kennen. Deze wijziging in de bedrijfs-Cao geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. De EJU is een percentage van de uitbetaalde maandsalarissen in het kalenderjaar en vindt plaats in december dit ten opzichte van de RAB/RD waarvan de uitkering in april van het volgende kalanderjaar plaats vond.