Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2017

2016

Verschil in waardering materiële vaste activa

213

227

Overig

-8

-11

   

Boekwaarde per 31 december

205

216

Deze post bestaat uit de waardering van de verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiele vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2016

259

-11

248

    

Mutaties 2016

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

2

2

Realisatie tijdelijke verschillen

-13

-2

-15

Nieuwe consolidaties

-19

-

-19

Totaal

-32

-

-32

    

Boekwaarde per 31 december 2016

227

-11

216

    

Mutaties 2017

   

Dotatie rechtstreeks via eigen vermogen

-

3

3

Realisatie tijdelijke verschillen

-14

-

-14

Totaal

-14

3

-11

    

Boekwaarde per 31 december 2017

213

-8

205

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 213 miljoen (2016: € 227 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. Per deze datum is de post latente belastingen ontstaan. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kosten toeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

De verlaging in 2017 van de latente belastingvordering met € 11 miljoen is grotendeels verantwoord in de winst- en verliesrekening (last € 14 miljoen) en heeft deels betrekking op mutaties via het eigen vermogen (toename € 3 miljoen).

De post latente belastingverplichtingen bedraagt ultimo 2017 € 5 miljoen (ultimo 2016 € 5 miljoen). Deze post heeft betrekking op enerzijds verrekenbare verliezen van de fiscale eenheid 450connect GmbH (€ 3 miljoen latente belastingvordering) en wordt anderzijds veroorzaakt door een verschil in commerciële en fiscale waardering van licenties (€ 8 miljoen latente belastingverplichting). De post verrekenbare verliezen is gedurende 2017 gemuteerd met € 1 miljoen bate, als gevolg van waardering van het verlies 2017, en tevens € 1 miljoen last, als gevolg van een gewijzigde waardering van verliezen tot en met 2013.

Gedurende 2017 hebben er geen aanpassingen van de belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting plaatsgevonden. Ultimo 2017 bestaat er een niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 19 miljoen. Deze heeft betrekking op fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland en België, welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse en Belgische entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd, met uitzondering van de verliezen van onze entiteit 450connect GmbH.