Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2017

2016

Handelsschulden

79

73

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

5

5

Overige schulden

49

44

   

Boekwaarde per 31 december

133

122

De overlopende passiva (2017: € 257 miljoen, 2016: € 251 miljoen) bestaan onder andere uit nog te betalen precariobelasting (2017: € 114 miljoen, 2016: € 114 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2017: € 79 miljoen, 2016: € 84 miljoen) en anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2017: € 14 miljoen, 2016: € 11 miljoen).