Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2017 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2017

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

1

3

4

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

1

2

3

De vordering heeft betrekking op een wamtetransportverbinding. Alliander kende eind 2016 geen vorderingen uit hoofde van financiële leases.

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2017

2016

Binnen 1 jaar

22

24

Tussen 1 en 5 jaar

73

87

Meer dan 5 jaar

67

72

   

Totaal per 31 december

162

183

De operationele leases hebben ultimo 2017 met name betrekking op de verhuur van transformatorenen de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy.

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2017

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

10

49

187

246

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-11

-44

-41

-96

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

5

146

150

     

Stand per 31 december 2016

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

44

235

290

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-51

-59

-122

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-7

176

168

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2017 en ultimo 2016 hebben voornamelijk betrekking op een verplichting betreffende twee cross border leasetransacties (zie noot [3]).

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2017

2016

Binnen 1 jaar

28

21

Tussen 1 en 5 jaar

60

47

Meer dan 5 jaar

65

13

   

Totaal per 31 december

153

81

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s. De mutaties in de financiële leaseverplichtingen in 2017 bestaan niet uit kasstromen maar uit valuta-omrekeningsverschillen voor € 18mln en overig mutaties.

In de onderstaande tabel zijn de met operationele leasecontracten samenhangende kosten gedurende het verslagjaar weergegeven.

Operationele leasecontracten samenhangende kosten

€ miljoen

2017

2016

Operationele leases

23

26

Bijkomende service en dienstverlening

19

19

   

Totaal per 31 december

42

45

De operationele leases hebben betrekking op de zuivere bedragen voor minimale en voorwaardelijke leasebetalingen. De aanvullende dienstverlening heeft betrekking op de bij deze contracten verstrekte diensten voor onderhoud, beheer, brandstoffen, verzekeringen e.d..