Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2017

2016

Dotaties / vrijval voorzieningen

1

4

Huisvesting en transport

26

13

Huren, leasen en pachten

41

42

Stafdiensten en ICT

67

65

Precario en overige belastingen

143

154

Overig

51

55

   

Totaal

329

333

De overige bedrijfskosten bedragen in 2017 € 329 miljoen ten opzichte van € 333 miljoen in 2016. De daling van € 4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de afname van precariolasten (met € 11 miljoen).

De kosten van precario en overige belastingen bedragen in 2017 € 143 miljoen ten opzichte van € 154 miljoen in 2016. De daling van de kosten met € 11 miljoen is het gevolg van de wet inzake de uitfasering van precarioheffing. Deze wet is door de Tweede Kamer aangenomen en nieuwe gemeenten mogen hierdoor geen precario meer in rekening brengen.

Voor een nadere toelichting over de kosten uit hoofde van operationele leases wordt verwezen naar noot [19].

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2017

2016

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,8

0,8

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

   

Totaal

1,0

1,0

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2016 en 2017.