Noot 27 Financiële baten

€ miljoen

2017

2016

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

-

Reële waardeverandering swaps

-

1

Overige financiële baten

11

12

Valuta-omrekeningsverschillen

55

5

   

Totaal

67

18

De overige financiële baten hebben voornamelijk betrekking op de cross border leasecontracten gerelateerde voor verkoop beschikbare financiële activa [noot 6].

De valuta-omrekeningsverschillen zijn het gevolg van de ontwikkeling van de koers van de US Dollar ten opzichte van de Euro op de financiële leaseverplichting [noot 19] en de uitgegeven Euro Commercial Paper in US dollar.