Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2017

2016

Belastinglast

-54

-28

Mutatie latente belastingen

-14

-14

   

Totaal

-68

-42

De belastinglast van € 54 miljoen bestaat uit een last van € 56 miljoen over het boekjaar 2017 alsmede een aanpassing op voorgaande jaren van € 2 miljoen (bate). Deze bate heeft grotendeels betrekking op het vennootschapsbelasting effect van investeringsstimulatieregelingen van investeringen in voorgaande jaren waarvan de beschikking in 2017 is ontvangen.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2017 van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 51 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2017 (€ 55 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 4 miljoen).

De mutatie latente belastingen van minus € 14 miljoen heeft betrekking op de mutatie latente belastingvordering.

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2017

2016

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Niet gewaardeerde verliezen

1,4

1,9

Overige permanente verschillen

-0,7

0,6

   

Effectieve belastingdruk

25,7

27,5

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2017 bedraagt 25,7% (2016: 27,5%). Ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25% wordt het verschil veroorzaakt door de niet gewaardeerde verliezen van buitenlandse activiteiten (opwaarts effect 1,4%) en overige permanente verschillen (neerwaarts effect 0,7%). Deze overige permanente verschillen betreft met name het vennootschapsbelasting effect van fiscale investeringsstimulatieregelingen.