Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2017 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 455 miljoen ten opzichte van € 376 miljoen in 2016. De stijging ten opzichte van 2016 met € 79 miljoen wordt met name veroorzaakt door een stijging van het bedrijfsresultaat, onder meer een gevolg van de stijging van de gereguleerde tarieven. Daarnaast is de betaalde vennootschapsbelasting in 2017 € 32 miljoen lager (als gevolg van ontvangen en betaalde aanslagen op oude jaren in 2016), evenals de betaalde rente (€ 18 miljoen).

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2017 € 549 miljoen en is hiermee € 317 miljoen hoger ten opzichte van 2016.

De per saldo € 317 miljoen hogere uitgaande kasstroom in 2017 wordt veroorzaakt door de positieve kasstroom in 2016 als gevolg van de ruilverkaveling (€ 359 miljoen). Deels is dit gecompenseerd door lagere investeringen in materiële vaste activa (€ 666 miljoen in 2017 ten opzichte van € 680 in 2016). Voorts heeft de verkoop van minderheidsdeelnemingen in 2017 geresulteerd in een kasstroom van € 14 miljoen ten opzichte van een uitgaande kasstroom van € 5 miljoen in 2016. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2017 € 96 miljoen en zijn hiermee iets lager dan in 2016 (€ 99 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2017 bedraagt € 148 miljoen (2016: € -185 miljoen). De inkomende kasstroom in 2017 is het gevolg van aangetrokken ECP-financiering. De negatieve kasstroom in 2016 is onder andere het gevolg van de aflossing van EMTN € 100 miljoen.