Ons verhaal over 2017

De groei van de Nederlandse economie heeft zich in 2017 stevig doorgezet. Bovendien versnelt de energietransitie. Voor Alliander betekent dat in het hele verzorgingsgebied een zeer snel stijgende vraag van klanten naar nieuwe of grotere aansluitingen – en uitbreidingen van de achterliggende energienetten. Deze twee ontwikkelingen, in combinatie met een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt, waren voor Alliander in 2017 een grote uitdaging en zullen dat in de komende jaren ook zijn.

Iedereen veilig thuis

Bij het werken aan de elektriciteits- en gasnetten staat veiligheid voorop, zowel voor onze klanten, als onze collega’s als de medewerkers van de aannemers die voor ons werken. In 2017 deden zich gelukkig geen veiligheidsincidenten met ernstig lichamelijk letsel voor. We zijn blij dat het aantal bedrijfsongevallen met verzuim (ten opzichte van het aantal gewerkte uren) bij Alliander nog nooit zo laag was als in 2017.

Toch is dat geen reden om stil te zitten. Afgelopen jaar hebben we een grootschalig veiligheidsonderzoek uitgevoerd om te zien of veiligheid goed georganiseerd en geborgd is in onze organisatie. Hieruit zijn waardevolle aanknopingspunten voor verdere verbetering naar voren gekomen waar we in 2018 verder invulling aan zullen geven.

Uitvoering van het werk onder druk

De combinatie van een aantrekkende economie, de versnelling van de energietransitie en schaarste op de arbeidsmarkt van technici betekenen dat Alliander moeite heeft om al het werk verzet te krijgen. Desondanks is het bijna altijd gelukt om klanten conform afspraak aan te sluiten. Dat betekent wel dat onderhoudswerk aan de netten een lagere prioriteit krijgt, waardoor de storingsgevoeligheid toe kan nemen.

Vanzelfsprekend zijn we ook in 2017 zeer actief geweest op de arbeidsmarkt om vakkundig technisch personeel te werven. We steken verder veel energie in het versneld opleiden en omscholen van nieuwe collega’s. In 2017 zijn er al ruim 150 nieuwe technici in ons bedrijf verwelkomd. Met klanten en gemeenten zijn we in gesprek om transparant te zijn over de beperkte beschikbaarheid om al het werk uit te voeren en kijken we samen naar passende oplossingen.

Uitvalduur laag

Op het gebied van betrouwbaarheid heeft Alliander in 2017 een goede prestatie geleverd: de uitvalduur elektriciteit voor klanten bedroeg 20,9 minuten (2016: 23,3 minuten). Dat is gelukt terwijl het onderhoudswerk aan de netten juist onder druk staat en is het gevolg van de introductie van digitale tools en verbeterde operationele sturing.

Wanneer de helikopter van de luchtmacht op 13 november 2017 niet onze hoogspanningsverbinding bij Culemborg geraakt had, was sprake geweest van de laagste uitvalduur in de geschiedenis van Alliander. Door dit helikopter-incident kwamen ruim 24.000 huishoudens en bedrijven zonder elektriciteit te zitten. Onze monteurs van Liandon slaagden erin binnen enkele uren de verbinding volledig te herstellen en iedereen weer van elektriciteit te voorzien.

Innovatie nodig

De toename van zonnepanelen, windmolens, elektrisch vervoer en warmtepompen leidt tot extra piekbelasting op het elektriciteitsnet. Dat kan opgevangen worden door het elektriciteitsnet te verzwaren, maar die investeringen leiden tot hogere maatschappelijke kosten. Bovendien betekenen die netverzwaringen veel extra werk. Daarom werkt Alliander er aan om onnodig werk aan de netten te voorkomen. Dat kan door technische innovaties en nieuwe marktmodellen. Alliander heeft ook in 2017 via zijn innovatieportfolio in deze activiteiten geïnvesteerd. In Nijmegen hebben we afgelopen jaar gekozen om het net niet te verzwaren maar klanten te vragen tegen een vergoeding het net op sommige momenten niet te belasten. Verder zijn we aan het testen met het aansluiten van zonne-weides en windenergie op één kabel en is de pilot met de Buurtbatterij in 2017 gestart. De huidige wet- en regelgeving is niet ingericht naar de nieuwe inzichten en oplossingen. Daar loopt Alliander tegenaan. Hierover zijn wij in gesprek met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de ACM.

Samen omschakelen

De klimaatafspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt, komen steeds verder tot uitvoering. In de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem spelen netwerkbedrijven een cruciale rol. In het regeerakkoord is expliciet aandacht gegeven aan onze samenwerking met de decentrale overheden. Die begint steeds meer vorm te krijgen. Wij hebben de afgelopen twee jaar een rondgang gemaakt langs een groot aantal gemeenten en provincies in ons verzorgingsgebied en zijn in gesprek gegaan over hoe de omschakeling zo goed mogelijk kan plaatsvinden en welke keuzes gewenst zijn voor de maatschappij. In 2017 hebben we stappen gezet om onze organisatie in te richten om deze rol verder vorm te geven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Alliander maakt actief werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CO2-uitstoot van onze onderneming is in 2017 verder gedaald. Alliander streeft naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023 door onder meer onze netverliezen te compenseren. Dit doen we onder meer met behulp van de inkoop van additionele in Nederland opgewekte windenergie. Een andere belangrijke ontwikkeling ligt op het gebied van het gebruik van grondstoffen en materialen. Alliander heeft met 8 andere partijen afgesproken om uiterlijk in 2020 bij alle aanbestedingen de herkomst van grondstoffen op uniforme wijze uit te vragen. Hiervoor is begin 2017 een grondstoffenpaspoort gelanceerd.

Afscheid Peter Molengraaf

In 2017 nam Peter Molengraaf na bijna 10 jaar afscheid als CEO van Alliander. Hij heeft Alliander na de splitsing een eigen gezicht gegeven. Als drijvende kracht achter veel innovaties heeft hij met veel toewijding leiding gegeven aan de voorbereiding van ons bedrijf daarop. We zijn hem daar bijzonder dankbaar voor.

Financiële resultaten

Het resultaat na belastingen van Alliander kwam uit op € 203 miljoen (2016: € 282 miljoen). De daling is vooral veroorzaakt door de boekwinst van € 176 miljoen in 2016 op de verkoop Endinet.

Het resultaat exclusief bijzondere posten bedraagt over 2017 € 206 miljoen en is hiermee € 74 miljoen hoger in vergelijking met 2016. Deze stijging is met name het gevolg van hogere bedrijfsopbrengsten met € 117 miljoen en wordt veroorzaakt door een toename van de gereguleerde omzet, als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. In deze stijging zit ook de compensatie van precariolasten uit voorgaande jaren.  De totale kosten stegen naar € 1.535 miljoen (2017: € 1.516 miljoen). De investeringen in het netwerk en meters van netbeheerder Liander bedroegen € 573 miljoen in 2017 (2016: € 555 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud bedroegen in 2017 € 243 miljoen (2016: € 240 miljoen).

Onze financiële positie bleef ook in 2017 solide, wat zich weerspiegelde in de bevestiging van de solide ratings van de kredietbeoordelaars S&P en Moody’s.

Actualiteiten

Alliander heeft recent aangekondigd om met geïnteresseerde partijen in gesprek te gaan over de verkoop van Allego, een dochteronderneming die zich richt op de ontwikkeling van laadoplossingen en laadinfrastructuur. Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht. Allego wordt met een nieuwe partner nog beter gepositioneerd om de volgende fase van snelle internationale groei in te gaan. Daarnaast is begin 2018 de nieuwe wet Voortgang Energietransitie (VEt) aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet regelt een aantal belangrijke zaken voor netbeheerders met het oog op de energietransitie. Er volgt een behandeling in de Eerste Kamer en implementatie is naar verwachting later dit jaar.

De blik vooruit

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer op stoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen moeten we slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Onze medewerkers vormen de basis om deze doelen te bereiken. Het is dan ook heel speciaal om te zien dat zij elke dag weer vol passie aan de slag gaan om te zorgen dat het licht brandt en de huizen warm zijn – vandaag en in het duurzame morgen. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.

Ingrid Thijssen, Mark van Lieshout
Raad van Bestuur Alliander

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen lid en Chief Executive Officer (CEO)

Drs. M.R. (Mark) van Lieshout lid en Chief Financial Officer (CFO)