Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn een open dialoog met stakeholders, transparantie en de impact van onze activiteiten op de samenleving. Het jaarverslag is gepubliceerd op 22 februari 2018 .

Indeling van het verslag

Het jaarverslag 2017 is hoofdzakelijk ingedeeld naar onze grootste stakeholdergroepen. Deze indeling sluit aan op het besturingsmodel van Alliander, dat zich op deze groepen richt:

  • Klanten

  • Medewerkers

  • Aandeelhouders en investeerders

Stakeholderdialoog als basis

Met onze stakeholders – klanten, medewerkers, aandeelhouders, decentrale overheden, investeerders en andere relaties – zijn wij doorlopend in dialoog. Deze dialoog hebben we in 2016 geïntensiveerd en in 2017 voortgezet met een rondgang langs de bestuurders van 160 gemeenten en 4 provincies. Dankzij de sterke dialoog met onze omgeving houden we inzicht in trends in de samenleving, de verwachtingen richting Alliander en hoe we samen op kunnen trekken zodat de energietransitie op tijd en tegen de laagste maatschappelijke kosten slaagt. Ook wisselen we met onze stakeholders gedachten en ideeën uit en toetsen we voorgenomen beleidskeuzes en beslissingen.

Stakeholders

Materialiteit van onze stakeholders

Aan onze stakeholders vragen we ieder jaar over welke onderwerpen zij graag verantwoording afgelegd zien in het jaarverslag. Hiervan hebben we de 15 hoogst scorende thema's uitgewerkt. Die vormen de basis voor het jaarverslag. Wilt u weten hoe deze onderwerpen linken aan bijvoorbeeld de strategie van Alliander? Als u het jaarverslag online bekijkt, kunt u in de afbeelding hieronder op de onderwerpen doorklikken. U krijgt dan een toelichting op het betreffende onderwerp, de relatie met onze strategie en de resultaten in 2017. De complete materialiteitsgrafiek vindt u bij Overige informatie.

Materialiteitsgrafiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Leveringszekerheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een blijvend lage uitvalduur van de elektriciteit van maximaal 21 minuten per jaar.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden hiervoor 666 miljoen euro in de kwaliteit van onze netten, om hiermee de betrouwbaarheid te verhogen. Onze uitvalduur kwam in 2017 uit op 20,9 minuten.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Vraagstuk technische arbeidscapaciteit, Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Benodigde competenties, Operationaliseren energietransitie, Cybercriminaliteit

Stakeholderinformatie

Klanten

2 Veilig en gezond werken

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Doelstelling is om een LTIF (lost time injury frequency) te hebben die 2,0 of lager is. Daarnaast wil Alliander werken aan een cultuur waarin veiligheid centraal staat. Die cultuur laat zich dan omschrijven als: “Alliander wil bepalen welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden, zich kwetsbaar opstellen en verantwoordelijkheid nemen. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd”.

Bijdrage vanuit Alliander

Afgelopen jaar hebben we een grootschalig veiligheidsonderzoek uitgevoerd om te zien of veiligheid goed georganiseerd en geborgd is in onze organisatie. Ook hebben we onderzoek gedaan naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In 2017 kende Alliander een lange periode zonder ongevallen met verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF uit op 1,4, de laagste score ooit behaald.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid

Stakeholderinformatie

Medewerkers

3 Innovatie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

De energietransitie behelst een overgang van energieopwekking uit fossiele brandstoffen naar (lokale) duurzame energiebronnen, wat bijdraagt aan een overgang naar een meer duurzame samenleving. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren.

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en ook noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren.

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2017 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties sterk gegroeid. Ook hielpen we klanten met lokale opslag en hebben we verbeteringen doorgevoerd voor beter netbeheer. En we hebben bedrijfsactiviteiten om nieuwe markten te ontdekken.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Privacy energiedata, Benodigde competenties, Operationaliseren energietransitie

Stakeholderinformatie

Klanten

4 Rol energieopwek

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Op weg naar het nieuwe energiesysteem krijgt opwek een belangrijke rol, ook met fluctuerende bronnen zoals zon en wind. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals leveranciers en gebruikers aan pilots om hier te leren van de praktijkervaring. Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap en toekomstige ontwikkelingen. Hiervoor is het nodig om nieuwe technieken en oplossingen toe te passen. Er zijn proefprojecten in uitvoering met verschillende partijen, zoals in Rijsenhout. Klanten verwachten hulp bij het maken van (nieuwe) energiekeuzes.

Onze langetermijndoelstelling

We willen ervaringen opdoen om de energietoekomst met slimme oplossingen zo goed als mogelijk te kunnen realiseren voor onze stakeholders. Hiertoe verkennen we nieuwe markten en stimuleren we marktpartijen om innovatie op te pakken en te implementeren.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2017 hebben we gewerkt aan bijvoorbeeld proeftuinen, onder meer in Rijssenhout, waar we samen met klanten en andere partners kijken naar slimme energieoplossingen en ervaring opdoen. Verder hebben we bedrijfsactiviteiten op onder meer het gebied van elektrische mobiliteit en het helpen van klanten bij het maken van energiekeuzes.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Benodigde competenties, Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Operationaliseren energietransitie

Stakeholderinformatie

Klanten

5 Slimme netten en datatechnologie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

De energie-infrastructuur moet in staat zijn om veranderingen in vraag en aanbod van energie op een betrouwbare manier op elkaar af te stemmen. Slimme netten en datatechnologie helpen bij het maken van de juiste en doelmatige  investeringen in de netten en helpen bij het voorkomen en sneller oplossen van storingen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander heeft als doelstelling om 95% van de belangrijkste digitaliseringsprogramma’s binnen Alliander te realiseren. Deze programma’s zijn gericht op het aanleggen van intelligente netten en aanbieden van slimme meters. Dit is opgenomen in de activiteitenplan van Liander.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan het slimmer maken van onze energienetten. Zo werken we aan het intelligenter maken van middenspanningsruimtes, de uitrol van een schakelsysteem voor openbare verlichting, de grootschalige aanbieding van slimme meters en het implementeren van ICT toepassingen en sensoren waarmee we de flexibele stroom aan energie kunnen managen. Slimme netten ondersteunen een efficiënter gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Met de uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunen we toekomstige digitale diensten. Helaas hebben we onze doelstelling niet gehaald en moeten we komend jaar goed kijken hoe we hier een beter vervolg aan geven.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betrouwbaarheid

Risico’s

Privacy energiedata, Cybercriminaliteit, Benodigde competenties

Stakeholderinformatie

Klanten

6 Regulering en tarieven

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Netbeheerders brengen kosten in rekening aan hun klanten. Deze tarieven zijn gereguleerd en worden vastgesteld door de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt. Klanten wensen grip op hun energiekosten en voorspelbare netbeheertarieven.

Onze langetermijndoelstelling

Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Daarnaast wil Alliander solide financiële resultaten realiseren.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2017 hadden wij aandacht voor kostenreductie, hanteerden wij een zorgvuldige planning van investeringen en uitgavenpatroon en stuurden wij op onze positie in de landelijke benchmark van energienetbeheerders. Daarnaast hebben we gewerkt aan onze strategie, waarmee we de maatschappelijke kosten voor energie in de toekomst ook zo laag mogelijk willen houden. In 2017 waren de tarieven bij Liander voor onze klanten voor netbeheer vergelijkbaar met die in het jaar ervoor. De tarieven zouden lager zijn geweest als zij niet belast waren met sterk toegenomen regionale kosten voor precarioheffingen. In 2017 werd precario afgeschaft. Gemeenten mogen hun tarieven niet meer verhogen en moeten deze de komende 5 jaar gaan afbouwen. In 2022 zal in de tarieven geen vergoeding voor precario meer zijn opgenomen.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Operationaliseren energietransitie

Stakeholderinformatie

Klanten

Aandeelhouders en investeerders

Jaarrekening

Strategie

7 Veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten verwachten een veilige infrastructuur van ons en dat wij ook tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Dat geldt niet alleen voor onze eigen mensen, maar ook voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze installaties. We investeren daarom continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. We focussen daarbij op de toprisico-verlagende projecten en benoemen er 25.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander investeerde in 2017 circa € 800 miljoen aan het versterken, digitaliseren en onderhouden van onze netten. We rondden 46% procent van onze belangrijkste projecten af. Verder trainden we op calamiteiten en incidenten, om goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen onder andere op het gebied van infrastructuur.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Vraagstuk technische arbeidscapaciteit

Stakeholderinformatie

Medewerkers

Klanten

8 Transparantie

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders vragen Alliander open te zijn over haar intenties, bedrijfsvoering, besluitvorming en dilemma’s.

Onze langetermijndoelstelling

We streven ernaar blijvend in de koplopersgroep van de Transparantiebenchmark te staan en passen GRI Standards toe. We voeren een actieve dialoog met een brede groep stakeholders en organiseren een stakeholderpanel.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander werkt stakeholder-georiënteerd en toetst en bespreekt plannen met zijn stakeholders. Alliander is het afgelopen jaar op plek 2 geëindigd in de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken. Ook is dit jaar opnieuw een extern stakeholderpanel betrokken bij de totstandkoming van het jaarverslag. Daarnaast voldoet ons jaarverslag aan de nieuwste GRI SRS-richtlijnen. In 2017 hebben we onze verantwoording uitgebreid met continuous reporting. We voerden online dialogen over diverse materiële thema’s, zoals de energietransitie. We passen voor zover van toepassing de beginselen van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code toe.

Relatie met strategie

Betrouwbaar, Betaalbaar, Bereikbaar

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Corporate governance

Over dit verslag

Materialiteitstoets

9 Economische prestaties

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties.

Onze langetermijndoelstelling

We willen waarde realiseren voor onze stakeholders en bijdragen aan een betere samenleving. We hanteren doelstellingen ten aanzien van onze ratings, verhouding FFO/Nettoschuld en solvabiliteit en monitoren op de ontwikkeling daarvan.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2017 hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders. Een stijging van cao-salarissen, investeringen in netwerken en gebouwen, inkoopbestedingen, vrijwilligerswerk door medewerkers, sponsoring van maatschappelijke doelen en dividend voor vermogenverstrekkers tonen onze brede economische én maatschappelijke bijdrage.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Financiële risico’s

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

Jaarrekening

Regio-informatie

10 Opleiden en ontwikkelen

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Alliander is een onderneming die werk maakt van opleiding en ontwikkeling. Medewerkers krijgen actief de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Waar relevant horen daar ook veiligheidsopleidingen bij.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander heeft toegeruste professionals nodig die bijdragen aan de energievraagstukken van vandaag én morgen.

Bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Onze professionals werken aan uitdagende projecten. Waar zij energie van krijgen? Diepgang in hun vak én een baan die er toe doet in de maatschappij. We luisteren naar onze klanten en bieden ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Zo komen we steeds tot betere oplossingen voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, betrouwbaar

Risico’s

Vraagstuk technische arbeidscapaciteit, Benodigde competenties, Operationaliseren energietransitie, Veiligheid

Stakeholderinformatie

Medewerkers

11 Klanttevredenheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen.

Onze langetermijndoelstelling

Onze klanttevredenheid voor zakelijke klanten en consumenten blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau verbeterden we door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij zakelijke klanten presteerden we boven de benchmark, bij consumenten er net onder.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Benodigde competenties, Privacy energiedata, Operationaliseren energietransitie

Stakeholderinformatie

Klanten

12 Klimaatverandering,...

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander moet zich voorbereiden op situaties waarin de bedrijfsvoering kan worden geraakt. Tegelijkertijd heeft Alliander een grote CO2-footprint en staat in de top 30 van emitters in Nederland. Deze uitstoot draagt bij aan klimaatverandering. Het is belangrijk om CO2 reductie na te streven, om deze impact te verkleinen. We voeren programma's gericht op vergroening.

Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-missiereductie te werken, onder meer door ons energiegebruik te vergroenen via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we samen aan een uniformering voor het bepalen van onze footprint. Onze CO2-uitstoot lag in 2017 lager dan het jaar ervoor.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

13 Investeringsbeleid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties. Daarbij is duurzame waardecreatie in toenemende mate een belangrijk aspect.

Onze langetermijndoelstelling

Ons financieel beleid is in hoofdzaak gericht op het handhaven van minimaal een solide A rating profiel. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2017 hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders en onze solide A rating behouden. Voor onze vermogensverschaffers zetten we in op een balans tussen het realiseren van een adequaat aandeelhoudersrendement en de bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van (vreemd) vermogen, met behoud van de flexibiliteit om te kunnen investeren en groeien.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Financiële risico’s

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

Jaarrekening

Regio-informatie

14 Ketenverantwoordelijkheid

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 900 miljoen zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2 en verantwoorde bedrijfsvoering. Het doel is om minimaal 71% procent van ons inkoopvolume maatschappelijk verantwoord in te kopen. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode.

Bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2017 70,4% van ons inkoopvolume ingekocht aan de hand van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) verklaringen. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Risico’s

geen

Stakeholderinformatie

Aandeelhouders en investeerders

15 Corporate Governance en bedrijfsethiek

Input en relaties relevant voor thema

Stakeholderverwachting

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording zijn essentiële voorwaarden voor stakeholders voor het vertrouwen in het bestuur en het toezicht. Daaronder zijn begrepen integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het toezicht door de raad van commissarissen. Wij hebben immers een maatschappelijke taak.

Onze langetermijndoelstelling

We blijven voldoen aan geldende wet- en regelgeving en anticiperen tijdig op veranderingen daarin.

Bijdrage vanuit Alliander

We voeren adequaat en effectief toezicht door de Raad van Commissarissen aan de hand van heldere richtlijnen. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Corporate Governance

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie verwerkt in een geïntegreerd verslag. De bouwstenen voor dit document zijn:

  • De relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

  • International Financial Reporting Standards (IFRS)

  • Herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016

  • GRI SRS-rapportagerichtlijnen ('Comprehensive' optie), Electric Utilities Sector Supplement

  • International Integrated Reporting Council (IIRC)

  • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

Nadat de interne beoordelingen zijn verricht wordt het conceptverslag naar de Disclosure Committee gestuurd. De uitkomsten van de bespreking worden verwerkt. De finale conceptversie wordt voorgelegd en besproken in de RvB. Commentaar wordt verwerkt en vervolgens definitief vastgesteld. De leden van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen beoordelen de finale versie van het geïntegreerd financieel en maatschappelijk jaarverslag en stellen deze vast. Eventueel commentaar wordt in de finale versie verwerkt.

De financiële en niet-financiële informatie in het verslag is geconsolideerd voor Alliander en de dochterondernemingen met een significante impact op de materiële aspecten. Waar dit niet van toepassing is, staat dit nadrukkelijk vermeld. Verder is informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander die zich hoofdzakelijk richten op de energietransitie. Bij de uitvraag van de informatie is de uitkomst van de materialiteitsanalyse leidend geweest.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in verandering is. Onze stakeholders hechten veel waarde aan transparantie, net als wijzelf. Wij hebben de ambitie om in de verslaggeving tot de koplopers te blijven behoren. We passen voor de eerste keer het GRI Standards (Comprehensive option) toe. Wij hanteren de Transparantierichtlijn en de herziene Nederlandse Corporate Governance Code en het Besluit Corporate Governance 2009. In het voorjaar van 2017 zijn voorschriften voor niet-financiële informatie van kracht geworden door het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële informatie’ en het ‘Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid’. Alliander past deze voorschriften toe in dit verslag. Het thema Mensenrechten is door ons niet materieel bevonden. Over omkoping en corruptie rapporteren wij gedeeltelijk in het hoofdstuk Corporate Governance. In de GRI Content Index bij dit verslag is voor alle materieel bevonden thema’s een verwijzing of verklaring opgenomen.  

Stakeholderpanel

Net als vorig jaar heeft een stakeholderpanel meegelezen met het verslag. Uit het panel kwam waardevolle feedback, die verwerkt is in deze versie. Daarnaast is tijdens een gezamenlijke sessie met een panel van stakeholders op 19 januari 2018 de dialoog gevoerd over de rol van Alliander in de energietransitie, de onderlinge relatie tussen de onderwerpen in dit verslag (connectiviteit), de waarde van impactmetingen en SDG's op de besturing van de organisatie. De volledige reflectie van het stakeholderpanel is opgenomen in het verslag.

Betrokkenheid stakeholders bij Alliander Jaarverslag

Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties gepresenteerd. Alliander heeft een inventarisatie gemaakt van de doelen waaraan wij de grootste bijdrage kunnen leveren. Deze komen terug in het hoofdstuk Sustainable Development Goals. Het is onze ambitie om de komende jaren in onze verantwoordingsinformatie de SDG’s duidelijk naar voren te laten komen. Wij willen transparant maken hoe en welke bijdrage wij leveren aan het behalen van deze doelen.

Continuous reporting

Elk jaar rapporteren we in ons jaarverslag over de prestaties en activiteiten van het afgelopen jaar. Ook geven we halverwege het jaar een overzicht van de resultaten tot dan toe en blikken we in ons jaarplan vooruit naar het volgende jaar. Sinds 2017 hebben wij de rapportagecyclus online uitgebreid met maandelijkse rapportage (continuous reporting). We concentreren ons daarmee op kengetallen in het kader van de energietransitie, zoals de ontwikkeling van zonne- en windenergie en het aantal laadpalen voor elektrisch vervoer. Verder rapporteren we ook maandelijks over onze belangrijkste prestaties, zoals klanttevredenheid, storingen in onze netten en de voortgang van het aanbieden van de slimme meter. U kunt het dashboard bekijken via Alliander.com.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

Alliander gaat verder graag met meer stakeholders in gesprek over de omschakeling naar het nieuwe energiesysteem. We streven naar vroegtijdige betrokkenheid van partners bij de energietransitie-agenda en bij de afstemming van energiebehoeftes en de invulling ervan. We vormen ook graag coalities als het gaat om het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk, dat niet alleen in onze sector leeft. Daarnaast trekken we graag samen op met het vormgeven van de aardgas-warmtetransitie en het vergroten van keuzemogelijkheden voor klanten. Heeft u een idee of wilt u meepraten over thema’s als warmtetransitie, aardgasloze toekomst of elektrisch rijden? Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.
Daarnaast nodigen wij lezers van het verslag van harte uit om vragen te stellen, opmerkingen kenbaar te maken en tips te geven, Ook daarvoor kunt u terecht bij communicatie@alliander.com.