Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2018

2017

Netto-omzet

 

27

 

9

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

33

 

36

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

346

 

286

 
      

Som der bedrijfsopbrengsten

49

 

406

 

331

      
      

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

50

-60

 

-73

 

Lonen en salarissen

51

-107

 

-113

 

Sociale lasten

51

-9

 

-9

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

52

-58

 

-57

 

Overige bedrijfskosten

53

-88

 

-87

 
      

Som der bedrijfslasten

  

-322

 

-339

      

Bedrijfsresultaat

  

84

 

-8

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

54

 

94

 

133

Rentelasten en soortgelijke kosten

55

 

-47

 

-82

      

Resultaat voor belastingen

  

131

 

43

      

Belastingen

56

 

-10

 

-9

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

57

 

213

 

169

      

Resultaat na belastingen

  

334

 

203