Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2018

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

334

 

203

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

46

 

43

- belastingen

29

 

119

 

68

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-3

 

-9

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

338

 

327

Boekresultaat verkoop Allego

33

 

-105

 

-

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

8

 

-10

 

- handels- en overige vorderingen

 

-20

 

-61

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

20

 

29

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

8

 

-42

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

10

 

-35

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

747

 

555

      

Betaalde rente

 

-54

 

-47

 

Ontvangen rente

 

2

 

2

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-57

 

-56

 

Totaal

  

-109

 

-101

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

638

 

454

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-731

 

-666

 

Bijdrage investeringen van derden

14

126

 

96

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

-1

 

14

 

Verkoop HS net

 

-

 

7

 

Verkoop Allego

 

110

 

-

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-496

 

-549

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

-224

 

183

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

228

 

81

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-3

 

-

 

Aangetrokken kortlopende lening

13

14

 

-

 

Verstrekte leningen

11

-14

 

-11

 

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

10

 

-

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

11

-

 

15

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

495

 

-

 

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-496

 

-

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-21

 

-16

 

Betaald dividend

 

-92

 

-104

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-103

 

148

      

Nettokasstroom

  

39

 

53

      

Liquide middelen per 1 januari

  

101

 

48

Nettokasstroom

  

39

 

53

      

Liquide middelen per 31 december

  

140

 

101