Noot 40 Overige financiële activa 

€ miljoen

Latente belastingvorderingen

Uitgegeven leningen op groepsondernemingen

Overige vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2017

10

2.585

15

2.610

     

Mutaties 2017

    

Nieuwe vordering

-

29

12

41

Terugbetaalde leningen

-

-3

-10

-13

Realisatie tijdelijke verschillen

1

-

-

1

     

Totaal

1

26

2

29

     

Boekwaarde per 31 december 2017

11

2.611

17

2.639

     

Mutaties 2018

    

Nieuwe vordering

-

-

36

36

Terugbetaalde leningen

-

-26

-6

-32

Realisatie tijdelijke verschillen

-1

-

-

-1

     

Totaal

-1

-26

30

3

     

Boekwaarde per 31 december 2018

10

2.585

47

2.642

In juni 2015 heeft Alliander onder andere een langlopende lening verstrekt aan Liander van € 2.566 miljoen. Dit bedrag is in 2015 verrekend met het rekening courant saldo. Dit betekent dat tussen Alliander en Liander twee financieringsovereenkomsten bestaan, te weten een langlopende lening overeenkomst, met name ter financiering van vervanging en uitbreiding van netten, en daarnaast de huidige separate rekening-courant overeenkomst ter financiering van werkkapitaal. Op deze wijze sluiten de looptijden van de financieringsovereenkomsten beter aan op de looptijden van de activa.

De langlopende leningovereenkomst met Liander heeft een looptijd van 10 jaar en zal na afloop jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met telkenmale een periode van één jaar. De rente voor 2018 bedraagt 2,95% (2017: 3,15%). De grondslag voor het rentetarief is de gemiddelde kostenvoet op de uitstaande lening portefeuille van Alliander N.V. rekening houdend met risico-opslag. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Aflossing vindt uiterlijk na afloop van de overeenkomst plaats. De reële waarde bedraagt ultimo 2018 € 2.879 miljoen (2017: € 2.879 miljoen).

De toename van de overige vorderingen wordt verklaard door de langlopende vordering op Meridiam, koper van Allego B.V. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar noot [22].