Voorstel dividend 2018

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 184,1 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Het overige deel van de winst, € 150,0 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45 procent van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2018.

Het dividend over 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 58 miljoen als gevolg van een hoger nettoresultaat in 2018, met name veroorzaakt door de incidentele boekwinst op de verkoop van Allego in 2018.