Financiële positie

Kapitaalstructuur

Voor de financiering van de instandhouding en uitbreiding van de energienetten en de overige activiteiten worden verschillende instrumenten gebruikt. Alliander is daarbij afhankelijk van zijn aandeelhouders, institutionele beleggers en banken. Kredietbeoordelaars beoordelen Alliander op kredietwaardigheid door het toekennen van een publieke credit rating. De kapitalisatie van Alliander ultimo 2018 ziet er als volgt uit:

Kapitaalstructuur

Uit de kapitaalstructuur blijkt dat de financiering van Alliander voor 60% uit eigen vermogen bestaat. Het eigen vermogen wordt door de aandeelhouders verstrekt en neemt toe door de gedeeltelijke inhouding van het jaarlijkse nettoresultaat. De aandeelhouders ontvangen jaarlijks een percentage van de netto winst als dividend. Ook de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ontvangen, indien een dividenduitkering plaatsvindt, een vaste vergoeding. Voor het verkrijgen van financiering door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen heeft Alliander geen toegang tot private beleggers omdat privaat aandeelhouderschap van Nederlandse regionale netwerkbedrijven wettelijk niet is toegestaan. Voor externe financiering is Alliander aangewezen op verschaffers van vreemd vermogen. Deze bestaan met name uit institutionele investeerders die door Alliander uitgegeven schuldpapier kopen. Voor de financieringsbehoefte op lange termijn heeft Alliander een vijftal beursgenoteerde obligatieleningen uitgegeven, waaronder een achtergestelde eeuwigdurende obligatielening. Deze obligatieleningen staan genoteerd aan de Luxemburg Stock Exchange en aan NYSE Euronext Amsterdam. Hiernaast heeft Alliander een leningsovereenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) afgesloten. Voor de variabele financieringsbehoefte op korte termijn geeft Alliander kortlopend commercial paper uit. Daarnaast heeft Alliander met een aantal banken een gecommitteerde kredietfaciliteit afgesloten om als back-up financieringsbron te dienen in geval de kapitaal- en geldmarkt hier niet in kan voorzien.

Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2018 opgenomen.

Ontwikkeling nettoschuldpositie

De nettoschuldpositie is redelijk stabiel gebleven en bedraagt € 1.907 miljoen (31 december 2017: € 1.888 miljoen).

Nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2018

31 december 2017

Langlopende financiële verplichtingen

1.475

 

1.553

 

Kortlopende financiële verplichtingen

321

 

231

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

159

 

150

 

Brutoschuldpositie

 

1.955

 

1.934

     

Liquide middelen

140

 

101

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

156

 

193

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

296

 

294

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.659

 

1.640

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.907

 

1.888