Financiële resultaten 2018

Financiële stromen binnen Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor ongeveer 85% uit gereguleerde inkomsten van de netbeheerder Liander en voor circa 15% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten uit verhuur van grootverbruikmeters, inkomsten op het gebied van nieuwe activiteiten, inkomsten van de buitenland activiteiten en inkomsten uit werkzaamheden van andere niet gereguleerde bedrijven. Netbeheerder Liander publiceert zelfstandig een jaarbericht over zijn prestaties in 2018. Dit jaarbericht zal in het tweede kwartaal van 2019 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten ten behoeve van alle overige activiteiten. Verder wordt jaarlijks voor meer dan een half miljard euro aan investeringen uitgevoerd, met name ten hehoeve van de vervanging en uitbreiding van onze netten en het plaatsen van slimme meters. De investeringen bedragen ongeveer 30% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en wordt rente vergoed aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en andere investeerders van vreemd vermogen. De dividend- en rentebetalingen over 2018 bedragen ongeveer 8% van onze totale uitgaven. Tenslotte betalen we precarioheffingen aan gemeenten en vennootschapsbelasting aan de fiscus. Dit is ongeveer 10% van onze uitgaven.

Kostenbewust en efficiënt werken

Om ook in de toekomst verantwoord te kunnen blijven investeren, zet Alliander in op het omlaag brengen van de kosten. In 2018 zijn we een meerjarig organisatie breed programma gestart om potentiële besparingen in kaart te brengen en blijvend te realiseren. We werken aan het verhogen van het kostenbewustzijn in de hele organisatie door kritisch te sturen op wat écht nodig is om ons werk - met behoud van veiligheid en kwaliteit - te kunnen uitvoeren. Ook kijken we hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen werken, zodat we naast kosten besparen ook meer werk aankunnen. Veel initiatieven richten zich dan ook op het eenvoudiger maken van onze organisatie, processen en activiteiten. Daarnaast hebben we in 2018 een vacaturestop ingesteld voor stafafdelingen en ondersteunende diensten, wat geleid heeft tot een afname van indirect personeel, en zijn we terughoudend met inhuur van tijdelijk personeel.