Veiligheid

Bij werkzaamheden in Amsterdam-West raakten in september helaas twee medewerkers van een onderaannemer gewond. Zij voerden werkzaamheden uit in opdracht van Alliander. Tijdens het werk is de verkeerde elektriciteitskabel geraakt, waardoor een vlamboog ontstond. Eén van hen liep ernstige brandwonden op, de andere medewerker raakte lichtgewond. 

De ambitie van Alliander is ‘iedereen veilig thuis’. Dat geldt voor Alliander-medewerkers maar ook voor collega’s van partijen met wie wij samenwerken. Daarom werkt Alliander voortdurend aan veiligheid, van werkvloer tot aan de Raad van Bestuur. We doen er alles aan om risico’s zo veel mogelijk te beheersen in de techniek, in onze werkprocessen en in ons gedrag. Ons streven is om veilig denken en handelen een vanzelfsprekend onderdeel van het werken bij Alliander te laten zijn.

Veilige werkomgeving

Alliander biedt medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving. In 2018 werkten we aan een aanbesteding voor nieuwe veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen zodat onze medewerkers veilig en comfortabel hun werk kunnen blijven uitvoeren. Alliander maakt collega’s daarnaast zo goed mogelijk bewust van de rol die veiligheid in hun werk speelt. Sinds enkele jaren werken we binnen Alliander bijvoorbeeld met Life Saving Rules (LSR) ter voorkoming van veiligheidsincidenten. Afgelopen jaar hebben we deze regels opnieuw tegen het licht gehouden om te zorgen voor eenduidige regels die voor heel Alliander gelden.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

In ons werk bestaat de kans dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen. In 2018 bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau KIWA dat na een langdurige ondergrondse gaslekkage de grond vervuild kan zijn geraakt met benzeen. Bij het repareren van zo’n lek kan benzeen vrijkomen en dat kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Netbeheer Nederland heeft namens alle netbeheerders op ongeveer 150 plekken extra onderzoek laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de omvang van de risico's en wat het effect is op hoe wij ons werk doen bij gaslekken. 

Op negentien locaties is boven de gasleiding een sterk verhoogde concentratie benzeen gemeten. Ook is onderzocht of medewerkers blootgesteld worden aan benzeen als ze werken op plekken waar een verhoogde concentratie benzeen gevonden is. Uit dit onderzoek blijkt dat de blootstelling onder de wettelijke grenswaarde voor benzeen ligt. Dat betekent dus dat de netbeheerders, met de juiste beschermingsmiddelen en werkwijze, op een veilige en verantwoorde manier gaslekken kunnen repareren. Een speciaal team heeft hiervoor op locaties informatie gedeeld met medewerkers. We onderzoeken verder hoe een monteur zelf kan meten of er benzeen in de grond aanwezig is. Zolang zo’n meetmethode niet beschikbaar is, werken we volgens een aangepaste werkinstructie. Netbeheer Nederland werkt aan een landelijke aanpak voor het werken bij gaslekken met benzeenverontreiniging. 

In augustus werd duidelijk dat bij een aantal hoogspanningsmasten van TenneT verf met chroom-6 is gebruikt. Ook bij installaties waar collega’s van Qirion werken. Het risico op blootstelling lijkt gering, maar het is voor de gezondheid van onze medewerkers belangrijk te weten bij welke assets nog meer chroom-6-verf is gebruikt. We hebben in samenwerking met TenneT onderzoek gedaan naar het gebruik van chroom-6 verf op installaties in het verleden door informatie te achterhalen, blootstellingsonderzoek te doen en steekproefsgewijs materiaaltests uit te voeren. De uitkomsten van het mastenonderzoek variëren. In een aantal verbindingen zijn alle onderzochte masten geschilderd met chroom-6 verf. In sommige verbindingen een aantal. En weer in andere verbindingen zijn alle masten chroom-6 vrij. De eerste onderzoeksuitkomsten helpen ons om procedures vast te stellen over hoe collega’s en aannemers veilig kunnen werken aan installaties waarin we chroom-6 verf hebben gevonden.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. De LTIF over 2018 is uitgekomen op 1,4 en is daarmee gelijk aan de LTIF over 2017. De LTIF is een indicator die achteraf de veiligheidsprestatie laat zien. Er kan dus niet direct op gestuurd worden. De hoogte van de waarde van de prestatie-indicator wordt indirect beïnvloed door alle maatregelen die Alliander op het gebied van veiligheid de afgelopen jaren heeft genomen.

Aantal geregistreerde ongevallen met en zonder verzuim

met verzuim

zonder verzuim

Veiligheidsladder

Binnen zeven operationele bedrijfsonderdelen van Alliander doen we periodiek onderzoek naar het veiligheidsniveau. De methode voor dit onderzoek is de Veiligheidsladder. De veiligheidsladder helpt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren in ons bedrijf. In 2018 scoorde 38% van de bedrijfsonderdelen conform de doelstelling een 3 of hoger op de veiligheidsladder. Deze trede geeft aan dat veiligheid binnen een organisatie als belangrijk wordt beschouwd. Door een verandering in definitie laat het cijfer zich niet vergelijken met dat van 2017.