Interactie met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. En samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. Samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze acties en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen.
De aard van een aantal van onze relaties met stakeholders is ingegeven door wet- en regelgeving (ministeries, politiek en toezichthouders), samenwerking in de keten (energiesector), maar ook door het publieke karakter van onze dienstverlening (klanten, gemeenten, media en belangengroepen). Dat verantwoordelijkheden voor Stakeholdermanagement zijn belegd en de afdeling CSA coördineert het strategisch stakeholdermanagement en stelt vast met welke organisaties en stakeholdervertegenwoordigers we actief in gesprek zijn.

Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:

  • Key stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en investeerders.

  • Overige stakeholders zoals: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.

Contactmomenten

De dialoog met stakeholders voeren we op gestructureerde basis en ad hoc. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met de ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. We staan regelmatig in contact met politici in Den Haag en bij de Europese instituten en we onderhouden contact met toezichthouders. In 2018 heeft de Raad van Bestuur masterclasses en een relatieavond bijgewoond, die we hebben georganiseerd om de dialoog aan te gaan over de uitdagingen voor de toekomstige energievoorziening. Er is gesproken met een groot aantal bestuurders met als doel ambities en keuzes te bespreken in het licht van klimaatdoelstellingen en energietransitie.

Interactie met stakeholders

Stakeholder

 

Organisatie of Platform

 

Interactievorm

 

Typering

 

Referentie Jaarverslag

Stakeholder Klanten
Consument

 

Klantcontact webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman
Klantenpanels
Consumentenorganisaties

 

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek (4 keer jaar)
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog (o.m. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis)

 

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Klant

Zakelijke Klant

 

Brancheorganisaties
Energiecoöperaties

 

Dialoog en relatiebeheer (o.m. VEMW, Uneto VNI, Bouwend Nederland, VNO NCW)

 

Samenwerking, dialoog, verbeteren dienstverlening

 

Klant

Stakeholder Medewerkers

 

Medewerkeronderzoek
Medezeggenschap
Jongerennetwerk Tension
Vrouwennetwerk Lianne
GBLT-netwerk Pride
Personeelsvereniging
Foundation
Vakbonden

 

Kwantitatief onderzoek (ieder kwartaal)
Formele overlegvergadering (maand)
Dialoog/ workshops/ bijeenkomsten
Idem
Idem
Medewerkersvereniging
Medewerkersvrijwilligerswerk
Periodiek arbeidsvoorwaarden overleg

 

Participatie,
dialoog, medewerkersbetrokkenheid en -inititatieven, formeel (arbeidsvoorwaarden) overleg

 

Medewerker

Stakeholder Aandeelhouders en
Investeerders

 

Belanghebbende Provincies en
Gemeenten

 

Algemene Vergadering Aandeelhouders (tenminste 1 keer/jaar)
Grootaandeelhouders overleg (3 keer/jaar)
Bedrijfsbezoeken, bestuurlijk overleg, individueel contact. Tweejaarlijks reputatie-onderzoek. Periodieke Nieuwsbrief

 

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

 

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties (periodiek)

 

Verantwoording en toelichting

 

Financieel

Maatschappelijke stakeholders
Overheden

 

Rijksoverheid en Europese Unie

 

Consultatie, inspreken, zienswijzen (projecten, adhoc)

 

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Provincies en Gemeenten

 

Consultatie, samenwerking, projecten (o.m. IPO en VNG)

 

Afstemmen klimaat- en milieuplannen en projecten

 

Aandeelhouders en investeerders

Politiek

 

Eerste en Tweede kamer Staten
Generaal, ministeries

 

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek.

 

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

 

Alle stakeholders

Toezichthouders

 

Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Financiele Markt
College Bescherming Persoonsgegevens
EU Toezichthouders

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

  

Onderzoeksraad voor Veiligheid
Staatstoezicht op de Mijnen

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

Energiesector

 

Cedec, Cogen
EnergieNederland
Energieproducenten/ -leveranciers
Energy Storage Nederland
European Distribution System
Operators for electricity (Edso)
Eurelectric, Eurogas, ENCS
IGU, IEA
Flexible power Alliance Network (FAN)
Netbeheer Nederland
Nedu
TenneT
Werkgeversvereniging WENb

 

Deelname bestuur (maandelijks)
Werkgroepen (maandelijks)
Stichting E-laad (continue)

 

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

 

Klant

Leveranciers

 

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

 

Dag van de aannemerij
Leveranciersdagen
Thema-overleg
Overleg verantwoord inkopen

 

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

 

Financieel

Kennisinstellingen

 

Onderwijs- en kennisorganisaties
Sustainable Electrical Energy Center of
Expertise

 

Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

 

Kennisuitwisseling en partnerships

 

Medewerker

Media

 

Landelijke, regionale media

 

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie. Tweejaarlijkse kwalitatief onderzoek.

 

Informeren, positioneren

 

Alle stakeholders

Maatschappelijke organisaties

 

Natuur en Milieu
Nudge
Stichting de Opkikker
Nederland Cares

 

Consultatie en dialoog over aanleg projecten, vrijwilligerswerk (projecten, adhoc)

 

Faciliteren duurzame energie voorziening

 

Klant

  

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

 

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen (veelvuldig)

 

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

 

Klant

Partnerrelaties

 

Amsterdam Economic Board, Economic Board Arnhem Nijmegen
European Energy-Information
Sharing & Analysis Centre
Foundation rural energy services
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network coalition
Global Smart City & Community Coalition
Global Reporting Initiative
Groene Zaak
Kenniskring Amsterdam
Hier Klimaatverbond Nederland
Milieu Centraal
MVO Nederland
Nederlandse vereniging duurzame energie
Open compliance and ethics group
Smart Energy Collective
Stichting de Energiebank
Stichting New Energy Coalition
Stichting USEF
The Open Global Data
Management Community
Urgenda
Vereniging Eigen Huis
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Woman Capital
World Economic Forum

 

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring, strategische samenwerking

 

Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren, nieuwe modellen voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling

 

Klant

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of initiatieven die Alliander onderschrijft of bekrachtigt

Alliander onderschrijft

In 2018 participeerden wij in de volgende Nederlandse maatschappelijke initiatieven

ILO Conventies

Sectorarrangement werkgelegenheid

OESO-richtlijnen

Concept Klimaatakkoord

  

Green deal Circulair Inkopen

  

Charter Talent naar de Top, Charter Diversiteit in Bedrijf

  

Manifest Sustainable Development Goals en LGBTi

  

CAO Netwerkbedrijven