Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. In 2019 is ons netto resultaat voor € 14 miljoen negatief beïnvloed door de bijzondere posten. In 2018 was dit € 73 miljoen positief. Dit betekent dat het netto resultaat, geschoond voor deze bijzondere posten, € 6 miljoen hoger is dan in 2018. Onderstaand is een overzicht inclusief toelichting op de bijzondere posten weergegeven.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Netto-omzet

1.930

1.920

-

-

1.930

1.920

Overige baten

40

148

-

105

40

43

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.399

-1.404

-17

-3

-1.382

-1.401

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-449

-409

-6

-

-443

-409

Geactiveerde eigen productie

257

241

-

-

257

241

       

Bedrijfsresultaat

379

496

-23

102

402

395

       

Financiële baten/(lasten)

-52

-46

-4

-

-48

-46

Resultaat deelnemingen en joint ventures

1

3

-

-

1

3

Resultaat voor belastingen

328

453

-27

102

355

351

       

Belastingen

-76

-119

13

-29

-89

-90

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

252

334

-14

73

266

261

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Aandeel van derden in resultaat

1

-

-

-

1

-

Resultaat na belastingen

253

334

-14

73

267

261

Overige baten

(2019: nihil, 2018: € 105 miljoen bate)

De bijzondere bate in 2018 heeft betrekking op de boekwinst op de verkoop van Allego.

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2019: € 17 miljoen last, 2018: € 3 miljoen last)

De bijzondere lasten in 2019 bestaan uit de kosten voor organisatieaanpassingen (€ 9 miljoen) en de kosten voor een voorziening voor verlieslatende contracten in Duitsland van € 8 miljoen. De bijzondere last in 2018 bestaat uit een bate ten gevolge van de impact van wijzigingen in de cao (€ 5 miljoen) en een last van € 8 miljoen als gevolg van organisatieaanpassingen.

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

(2019: € 6 miljoen last, 2018: nihil)

De bijzondere lasten in 2019 bestaan uit waardevermindering van activa, waaronder een bedrijfsgebouw (€ 4 miljoen).

Totaal financiële baten/(lasten)

(2019: € 4 miljoen last, 2018: nihil)

De bijzondere lasten in 2019 bestaan uit de afwaardering van een langlopende vordering (€ 4 miljoen) inzake warmteactiviteiten als gevolg van het stoppen van de productie.

Belastingen

(2019: € 13 miljoen bate, 2017: € 29 miljoen last)

De bate in 2019 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 4 miljoen), maar met name ook van de gewijzigde plannen van de regering met betrekking tot de tarieven voor de vennootschapsbelasting. Waar in 2018 sprake was van een verwachte verlaging van het tarief vanaf 2020, is dit in de herziene plannen uitgesteld. De herwaardering van de belastinglatenties leidt tot een bate van € 9 miljoen in 2019, waar in 2018 nog sprake was van een last van € 29 miljoen.