Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2019

2018

Netto-omzet

 

28

 

27

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

35

 

33

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

269

 

346

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

50

 

332

 

406

      
      

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51

-52

 

-60

 

Lonen en salarissen

52

-107

 

-107

 

Sociale lasten

52

-9

 

-9

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

53

-81

 

-58

 

Overige bedrijfskosten

54

-94

 

-88

 

Totaal bedrijfslasten

  

-343

 

-322

      

Bedrijfsresultaat

  

-11

 

84

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

55

 

85

 

94

Rentelasten en soortgelijke kosten

56

 

-49

 

-47

Resultaat voor belastingen

  

25

 

131

      

Belastingen

57

 

-6

 

-10

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

58

 

234

 

213

      

Resultaat na belastingen

  

253

 

334