Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

2.479

1

2.480

    

Mutaties 2018

   

Ontvangen dividend

-185

-

-185

Resultaat boekjaar

213

-

213

Uitbreiding aandelenkapitaal

68

-

68

Mutatie herwaarderingsreserve

-38

-

-38

Verkoop belang Allego

-44

-

-44

Overige mutaties

5

-

5

Totaal

19

-

19

    

Boekwaarde per 31 december 2018

2.498

1

2.499

    

Mutaties 2019

   

Ontvangen dividend

-246

-

-246

Resultaat boekjaar

234

-

234

Uitbreiding aandelenkapitaal

31

-

31

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

-

Overige mutaties

13

-

13

Totaal

32

-

32

    

Boekwaarde per 31 december 2019

2.530

1

2.531

In 2019 is voor een bedrag van € 246 miljoen (2018: € 185 miljoen) aan dividenden ontvangen van dochteronderneming Liander N.V. De investering van € 31 miljoen in 2019 heeft met betrekking op kapitaalstortingen bij dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is Utility Connect B.V. voor 59,28% als een joint operation opgenomen. 

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.